Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

Noslēgts Sadarbības līgums ar Latvijas Zvērinātu Advokātu padomi

2011.gada 14.novembrī Administratoru asociācija noslēgusi Sadarbības līgumu par apmācību organizēšanu ar Latvijas Zvērinātu Advokātu padomi. Administratoru asociācijas Apmācību centrs turpmāk organizēs kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem. Semināru saturs un programma tiks izstrādāts pēc Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes pasūtījuma speciāli zvērinātiem advokātiem.

Pirmais seminārs šīs sadarbības ietvaros „Problēmas civilprocesā pirmās un apelācijas instances tiesā” notiks 2011.gada 22.novembrī. Seminārā kā lektore uzstāsies Dr.iur Zane Pētersone, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese. Seminārs notiks Monika Centrum Hotel, Elizabetes ielā 21, Rīgā, konferenču zālē „GLORY” pl.10:00. Reģistrācijas sākums pl.9.30.

Turpmāk informācija par šī sadarbības līguma ietvaros organizētajiem semināriem tiks ievietota mājas lapas sadaļā „Semināri zvērinātiem advokātiem” http://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-seminari-zverinatiem-advokatiem/.

Administratoru asociācija pateicas Latvijas Zvērinātu Advokātu padomei par atsaucību!

Par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā

            Atgādinām, ka 2011.gada 16.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināts likums „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, kas stājās spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
            Grozījumi Zemesgrāmatu likumā cita starpā paredz, ka zemesgrāmata personu rādītājā uztur ziņas par personām, attiecībā uz kurām zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi zvērināta tiesu izpildītāja, maksātnespējas procesa administratora, procesa virzītāja vai nodokļu administrācijas paziņojumu par piedziņas atzīmi, ķīlas tiesības atzīmi, maksātnespējas atzīmi vai atzīmi, ko ieraksta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.pantu gadījumos, kad personai zemesgrāmatās nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
            Informējam, ka Administratoru asociācija ir saņēmusi Tieslietu ministrijas vēstuli Par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā ar lūgumu informēt par pieņemtajiem grozījumiem personas, kurām likumdevējs piešķīris tiesības iesniegt paziņojumus par atzīmju ierakstīšanu, kā arī informēt par atzīmju ierakstīšanas kārtību.
            Tieslietu ministrijas vēstuli lūdzam skatīt šeit.

Tikšanās ar Pasaules Bankas pārstāvjiem

        Šodien, 31.oktobrī, notiks Administratoru asociācijas pārstāvju tikšanās ar Pasaules Bankas pārstāvjiem. Pasaules Banka pēc Latvijas valdības aicinājuma veiks visaptverošu finanšu sektora novērtējumu.
          Pasaules Banku pārstāvēs Mr. Adolfo Rouillon (Debtor - Creditor & Insolvency Regimes; Finance, Private Sector & Infrastructure; Legal Department, The World Bank).
         Tikšanās laikā tiks diskutēts par jaunā Maksātnespējas likuma ieviešanu ar mērķi padziļināti analizēt iespējamos šķēršļus un attīstības virzienus maksātnespējas procesa kontekstā iepriekš minētā plašākā mandāta ietvaros.


Iespēja piedalīties seminārā

„Debitoru identificēšana un uzskaite maksātnespējīgā uzņēmumā”

2011.gada 3.novembrī Administratoru asociācija rīko semināru „Debitoru identificēšana un uzskaite maksātnespējīgā uzņēmumā”, kurā ir iespēja piedalīties gan maksātnespējas procesa administratoriem, gan citām maksātnespējas procesā ieinteresētajām personām.
 

Debitoru parādi ir uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu sastāvdaļa, kuru veiksmīgas piedziņas rezultātā, tiek iegūti līdzekļi kreditoru prasījumu apmierināšanai. Diemžēl debitoru parādu piedziņa maksātnespējīgajos uzņēmumos ir viena no visproblemātiskākajām jomām tā apstākļa dēļ, ka bieži administratoram netiek nodoti grāmatvedības dokumenti. Tādēļ administratoram ir jāpielieto visas savas profesionālās iemaņas gan juridiskajā, gan grāmatvedības jomā, lai operatīvi un efektīvi varētu apzināt un piedzīt debitoru parādus.
 

Semināra dalībnieki gūs ieskatu finanšu grāmatvedības uzskaitē – kā strādājošs uzņēmums grāmato un uzskaita debitorus un debitoru parādus, kuri ir tie dokumenti kam būtu jāpievērš uzmanība pēc maksātnespējas pasludināšanas, lai sekmīgi varētu piedzīt debitoru parādus. Gūstot labāku priekšstatu par debitoru uzskaites principiem un kontējumiem uzņēmuma finanšu grāmatvedībā, kā arī VID iesniegtajos pārskatos, administratoram būs vieglāk apzināt un piedzīt esošos debitoru parādus.
 

Pieteikties uz semināru ir iespējams mājas lapas Apmācību centra sadaļā „Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns”, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu.
 

Papildus informācija pievienotajā failā.

ST skatīs lietu par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību

       Satversmes tiesa šodien rakstveida procesā - bez lietas dalībnieku piedalīšanās - izskatīs šā gada martā ierosināto lietu par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību.
        
Lieta ierosināta marta sākumā par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību.
        
Satversmes tiesa paredzējusi vērtēt Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras savu darbību maksātnespējas procesa administratora amatā ir sākušas saskaņa ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 13.panta prasību par augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.
        
Savukārt apstrīdētais Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7.punkts pieņemts 2010.gadā un ievieš jaunas prasības attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību, nosakot par obligātu augstāko izglītību tiesību zinātnē. Tiem maksātnespējas administratoriem, kam šādas izglītības nav, tā jāiegūst līdz 2017.gada 1.janvārim un studijas jāsāk līdz 2012.gada 1.janvārim.
         
Lieta ierosināta par Maksātnespējas likuma 13.panta un šī likuma pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Latvijas Satversmes 1., 91. un 106.pantam.
 

Maza apmēra prasības celšanai tiesā turpmāk pietiks ar vienkāršas veidlapas aizpildīšanu

Ministru kabinets 2011.gada 11.oktobrī apstiprināja Ministru kabineta noteikumus Nr. 783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām”, kas izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.20 panta pirmo daļu un 250.23 panta pirmo daļu.
 
Noteikumi spēkā stājās 2011.gada 19.oktobrī.

Līdz šim, lai celtu prasību tiesā, neatkarīgi no prasības summas, personai pašai bija jāsagatavo pieteikums, ietverot tajā Civilprocesa likumā norādīto informāciju, taču turpmāk, ja prasības apmērs nebūs liels, tad prasītājam pietiks ar vienkāršas veidlapas aizpildīšanu.
 
Ar noteikumiem apstiprinātas prasības pieteikuma veidlapas un atbildētāja paskaidrojuma veidlapas prasībām par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu.
 

Civilprocesa likuma
250.19 panta otrajā daļā ir noteikts, ka lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, ja galvenais parāds vai — prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu — maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 1500 latus. Maksājumu kopsumma prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu attiecināma uz katru bērnu atsevišķi. 

Ja puses veidlapās būs norādījušas, ka vēlas lietu skatīt rakstveida procesā, nebūs nepieciešams rīkot tiesas sēdi.

!!!Ar detalizētiem Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām” var iepazīties interneta vietnē, www.likumi.lv.

Iespēja noslēgt līgumu ar Valsts zemes dienestu par informācijas saņemšanu

         Lai atvieglotu maksātnespējas procesā nepieciešamās informācijas pieprasīšanas un saņemšanas procesu, Administratoru asociācija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu ir izstrādājis līguma projektu par publiskā pakalpojuma sniegšanu maksātnespējas procesa administratoriem. Noslēdzot līgumu, maksātnespējas procesa administratoriem ir iespēja līgumā noteiktajā kārtībā Maksātnespējas likumā noteikto funkciju veikšanai elektroniski pieprasīt, bet Valsts zemes dienests elektroniskā veidā izsniedz informāciju no kadastra informācijas sistēmas par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Tāpat maksātnespējas procesa administratoriem ir iespējams elektroniski iesniegt Valsts zemes dienestam iesniegumu par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā līgumā noteiktajā kārtībā.

       
Lai noslēgtu līgumu par publiskā pakalpojuma sniegšanu, maksātnespējas procesa administratoram ir jāaizpilda veidlapa līguma noslēgšanai un jāiesniedz tā Valsts zemes dienestam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv, vai jāiesniedz Valsts zemes dienestā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV-1050.
 

        
Valsts zemes dienests piecu darba dienu laikā sagatavos līgumu, to parakstīs un nosūtīs maksātnespējas procesa administratoram.
      Līguma projekts, veidlapa līguma noslēgšanai un nosacījumi sadarbībai ar Valsts zemes dienestu atrodami šeit: http://www.vzd.gov.lv/maksatnespejas-procesa-administratoriem/.

Mainīta kārtība ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā

            2011.gada 14.jūlijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā”. 
      Ar šiem grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā”:
1)      papildināti ar jaunu veidlapu, kas paredzēta ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulci maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc 2010. gada 1. novembra un noteikt, ka minēto veidlapu izmanto attiecīgajos maksātnespējas procesos;
2)      noteikts, ka šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā veidlapa „Pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulci” un 2.2. apakšpunktā minētā veidlapa „Pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par izsoles norisi” ir izmantojama maksātnespējas procesos, kuri uzsākti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

      Izsludinātie grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu
izdarīšanai maksātnespējas reģistrā” stājas spēkā ar 2011.gada 15.jūliju.

     
Ar pilnu grozījumu Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā” tekstu var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=233055

drukāt >