Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Mainīta kārtība ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā

            2011.gada 14.jūlijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā”. 
      Ar šiem grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā”:
1)      papildināti ar jaunu veidlapu, kas paredzēta ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulci maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc 2010. gada 1. novembra un noteikt, ka minēto veidlapu izmanto attiecīgajos maksātnespējas procesos;
2)      noteikts, ka šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā veidlapa „Pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulci” un 2.2. apakšpunktā minētā veidlapa „Pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par izsoles norisi” ir izmantojama maksātnespējas procesos, kuri uzsākti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

      Izsludinātie grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu
izdarīšanai maksātnespējas reģistrā” stājas spēkā ar 2011.gada 15.jūliju.

     
Ar pilnu grozījumu Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā” tekstu var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=233055

Izsludināti grozījumi Zemesgrāmatu likumā

            Informējam, ka 2011.gada 16.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināts likums „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā.”
          
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā cita starpā paredz Zemesgrāmatu likuma 46.pantā noteikt, ka maksātnespējas atzīme ir šķērslis jebkuram labprātīgam vai piespiedu nostiprinājumam, izņemot šādus gadījumus:
  1)Iesniegta sūdzība par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu;
   2) Nostiprinājumu pieļauj Maksātnespējas likums.
 
            Līdz ar to Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos zemesgrāmatā būs iespējams nostiprināt ar nekustamo īpašumu saistītās tiesības arī tajos gadījumos, ja zemesgrāmatā ierakstīta maksātnespējas atzīme. 
            Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 118.1 pantu zemesgrāmatau personu rādītājā tiks uzturētas ziņas par personām, attiecībā uz kurām zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi zvērināta tiesu izpildītāja, maksātnespējas procesa administratora, procesa virzītāja vai nodokļu administrācijas (paziņojuma iesniedzēja) paziņojumu par piedziņas atzīmi, ķīlas tiesības atzīmi, maksātnespējas atzīmi vai atzīmi, ko ieraksta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.pantu gadījumos, kad personai zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 
            Ar pilnu likuma „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” tekstu var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=231632

Atzinīgi novērtēta Administratoru asociācijas Sertifikācijas centra darbība

           Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs  2010.gadā tika akreditēts atbilstoši valsts standartam LVS NE ISO/IEC 17024 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” (turpmāk – Standarts). Akreditācijas sfēra ir maksātnespējas procesa administratora profesionālās kvalifikācijas sertificēšana.  
           Pamatojoties uz Standarta prasībām, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 2011.gada 16.martā veica uzraudzības vizīti, kurā tika novērtēta Sertifikācijas centra atbilstība iepriekš minētā Standarta prasībām un tā skaidrojumiem IAF GD 24:2009 visā pieteiktajā sfērā.
           Ņemot vērā, ka 2010.gada 1.novembrī stājās spēkā jauns Maksātnespējas likums un 2010.gada 9.novembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.1038 „Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība”, kas paredz izmaiņas maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtībā, Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs pirms uzraudzības vizītes veica apjomīgas izmaiņas vadības sistēmas dokumentācijā, kas tika vērtēti uzraudzības vizītē. 

Informējam, ka ar 2011.gada 6.jūnija Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu Nr.101/2011 Sertifikācijas centram tiek saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024 Standarta prasībām visā akreditācijas sfērā, izslēdzot no nereglamentētās sfēras un iekļaujot reglamentētajā sfērā – maksātnespējas procesa administrators. Akreditācijas darbības laiks noteikts līdz 2014.gada 21.jūnijam.

Izsludināti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu

            Informējam, ka 2011.gada 5.maijā valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Tā kā ar šā gada 7. aprīlī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par grāmatvedību ir noteiktas jaunas prasības attaisnojuma dokumentiem un grozīti šo dokumentu, kā arī grāmatvedības reģistru un citu grāmatvedībā esošo dokumentu glabāšanas noteikumi, tad līdz ar to ir nepieciešams grozīt arī attiecīgās prasības noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.
            Noteikumu projekts paredz precizēt līdzšinējo regulējumu uzņēmumiem attiecībā uz papīra vai elektroniskā formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra izstrādāšanu, noformēšanu un glabāšanu un noteikt jaunu regulējumu attiecībā uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra elektroniskās kopijas sagatavošanu, saglabāšanu vai tās pareizības apliecināšanu.
            Aicinām Administratoru asociācijas biedrus iepazīties ar izsludināto noteikumu projektu un sniegt par to savu viedokli un priekšlikumus.
            Viedokli un priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 2011.gada 18.maijam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv.
Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40215581

Administratoru asociācija maina juridisko adresi un atrašanās vietu

 

No 2011.gada 4.aprīļa Administratoru asociācija atradīsies jaunās telpās Rīgā, Strēlnieku ielā 9 – 14.
Sazināšanās ar Administratoru asociāciju arī turpmāk iespējama pa līdzšinējo tālruņa Nr. 67814250, fakss: 67814251, e-pasts: administratori@administratori.lv.
Sakarā ar pārvākšanos uz jaunajām Administratoru asociācijas telpām 2011.gada 1.aprīlī iespējami sakaru līdzekļu darbības traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Apstiprināts jauns maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss

Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" biedru sapulcē 2011.gada 11.martā apstiprināts jauns maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss.
Līdz šim spēkā esošais Ētikas kodekss ir apstiprināts 2003.gadā. Kopš tā apstiprināšanas ir būtiski mainījušies administratora darbību regulējošie normatīvie akti, kā arī mainījies sabiedrības viedoklis par maksātnespējas procesa administratora darbību.
Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa administratoru darbības atbilstību profesionālās ētikas normām, tika izstrādāts jauns sertificēto maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss. Tā pamatuzdevums ir sekmēt administratoru tiesību un pienākumu godprātīgu un kvalificētu īstenošanu, paredzot piemērot disciplinārsodus par profesionālās ētikas normu neievērošanu.
Administratora pienākums ir nodrošināt efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa norisi. Maksātnespējas likums piešķir administratoram dažādus tiesiskus instrumentus maksātnespējas procesa īstenošanai, tāpēc ļoti būtiski ir tas, cik profesionāli un objektīvi tie tiek izmantoti. Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši ir akcentēts jautājums par administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu.
Jaunajā Ētikas kodeksā noteiktie ētikas pamatprincipi ir jāievēro Administratoru asociācijas biedriem un biedru kandidātiem.
Jaunais maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss pieejams Administratoru mājas lapas sadaļas „Par biedrību" apakšsadaļā „Pamatdokumenti".

Administratoru asociācija uzsāk Ekonomikas policijas darbinieku kvalifikācijas pilnveidi

Administratoru asociācija uzsāk Ekonomikas policijas darbinieku kvalifikācijas pilnveidi maksātnespējas jomā

2011.gada februārī Administratoru asociācijas pārstāvji tikās ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvjiem, pārrunājot jautājumus par policijas darbu saistībā ar noziedzīgu nodarījumu maksātnespējas jomā izmeklēšanu un problemātiku. Ņemot vērā, ka 2010.gada 1.novembrī spēkā stājies jaunais Maksātnespējas likums, sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par Ekonomikas policijas darbinieku apmācības uzsākšanu par jauno Maksātnespējas likumu.
2011.gada 3.martā Administratoru asociācija uzsāk lekciju ciklu Ekonomikas policijas darbiniekiem par jauno Maksātnespējas likumu, lai pilnveidotu viņu kvalifikāciju maksātnespējas jomā.
Plānots, ka Ekonomikas policijas darbinieku kvalifikācijas pilnveides pasākumi par jauno Maksātnespējas likumu notiks reizi nedēļā visu 2011.gada martu.

Par sludinājumu ievietošanu Administratoru asociācijas mājas lapā

Informējam, ka Administratoru asociācijas mājas lapā ir paredzēta sadaļa sludinājumu, kas saistīti ar maksātnespējas procesa norisi, ievietošanai. Šajā sadaļā iespējams ievietot sludinājumus par izsoles rīkošanu maksātnespējas procesā, kā arī informāciju par mantas pārdošanu bez izsoles.

Maksa par viena sludinājuma ievietošanu Administratoru asociācijas mājas lapā ir LVL 6,10,-, ieskaitot PVN.

Ja vienlaikus Administratoru asociācijas mājas lapā tiek publicēti vairāk kā desmit viena iesniedzēja iesniegti sludinājumi, maksa par viena sludinājuma ievietošanu ir LVL 3,66,-, ieskaitot PVN.

Administratoru asociācijas biedriem sludinājumu ievietošana Administratoru asociācijas mājas lapā ir bez maksas.

Par sludinājumu ievietošanu Administratoru asociācijas mājas lapā lūdzam sazināties ar Administratoru asociāciju, tel. 67814250, e-pasts: administratori@administratori.lv.

drukāt >