Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Juridiskā un korespondences adrese: Ausekļa iela 3-7B, Rīga, LV-1010
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 3-16B, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācību programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • civiltiesības un civilprocess;
 • administratīvais process;
 • maksātnespējas process;
 • grāmatvedība un finanses;
 • nodokļi un to administrēšana;
 • ekonomika un komersantu pārvalde;
 • darba tiesības un darba aizsardzība; 
 • lietvedība un arhīvniecība; 
 • ētika.
Apmācību programmas apjoms – 100 akadēmiskās stundas (1 ak.h. = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi;
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā.

Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2016.gada 1.augustam

Iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai iesniedz Administratoru asociācijā līdz 2016.gada 1.augustam. Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Iesnieguma paraugs:

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 412,63 EUR.
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Saņēmējs: Biedrība „Administratoru asociācija" 
Vienotais reģistrācijas numurs:  40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konts Nr.: LV33HABA0551004540963
Mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Par apmācības laiku un vietu Administratoru asociācija informēs pretendentu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācības sākuma atbilstoši pretendenta iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 70 % no apmācību programmas apjoma.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanas eksāmena kārtošanai.
 • Apliecinājums par apmācību programmas noklausīšanos derīgs divus gadus no apmācības pabeigšanas dienas.

Tiesības iziet administratora sertificēšanu ir personai, kura ir noklausījusies apmācību programmu un atbilst Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas prasībām.

Normatīvie akti saistībā ar administratoru pretendentu apmācības kārtību un maksu atrodami: http://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/aac-normativie-akti 


Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” Apmācību centrā
Ausekļa ielā 3 - 16B, Rīgā, LV – 1010 (kodatslēga: 7 + "zvanīt"), 1.stāvā
Tālrunis uzziņām: 67814250
Fakss: 67814251, E-pasts: administratori@administratori.lv 

Paziņojums ievietots mājas lapā 2016.gada 3.jūnijā (atkārtoti: 08.07.2016.)

Administratoru saimē uzņemti jauni kolēģi

2016.gada 15.jūlijā maksātnespējas procesa administratora sertifikāti izsniegti četriem jauniem kolēģiem.

Administratoru asociācija novēl jaunajiem kolēģiem izturību un panākumus izaicinājumu pilnajā, nebūt ne vieglajā, tomēr ļoti interesantajā maksātnespējas procesa administratora profesijā, kā arī aizrautīgi pilnveidot sevi un spēt noturēt profesionalitāti visaugstākajā līmenī! 


Foto: Jaunie administratori Andris Mucenieks, Juris Puriņš, Gatis Gailis un Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers

Pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora eksāmenam.

Eksāmenu organizē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs.

Pieteikšanās eksāmenam sākums: 2016.gada 1.augusts.

Pieteikšanās eksāmenam noslēgums: 2016.gada 2.septembris.

 

Eksāmena norises laiks:

Eksāmena praktiskā daļa grāmatvedības jomā 2016.gada 2.novembrī.

Eksāmena praktiskā daļa maksātnespējas jomā 2016.gada 3.novembrī.

Eksāmena teorētiskā daļa 2016.gada 4.novembrī.

 

Eksāmena norises vieta:

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 161, Banku augstskolas telpās.

 

INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM PAR PIETEIKŠANOS EKSĀMENAM

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā - Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis: 67814250, elektroniskā pasta adrese: administratori@administratori.lv.

Atkārtoti sertificēti 3 administratori

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 3 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam - 2 administratoriem ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 09.07.2018. un 1 administratoram ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 15.07.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Administratora eksāmena rezultāti

Administratora eksāmenu kārtoja pretendenti, kuri laika periodā no 02.02.2016. līdz 15.03.2016. pieteicās eksāmena kāerošanai un saņēma atļauju kārtot eksāmenu.

Eksāmenam pieteicās un atļauju kārtot eksāmenu saņēma 18 pretendenti.

01.06.2016. eksāmena praktiskajai daļai grāmatvedības jomā reģistrējās un to kārtoja 18 pretendenti.

02.06.2016. eksāmena praktiskajai daļai maksātnespējas jomā reģistrējās un to kārtoja 18 pretendenti.

03.06.2016. eksāmena teorētiskajai daļai reģistrējās un to kārtoja 18 pretendenti.

Eksāmena uzraudzību veica neatkarīgi novērotāji - Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas deleģēti pārstāvji.

Eksāmenā pretendenti rakstveidā risināja 1 praktisku uzdevumu grāmatvedības jomā, 1 praktisku uzdevumu maksātnespējas jomā un sniedza atbildes uz 10 jautājumiem eksāmena teorētiskajā daļā.

Kritēriji eksāmena sekmīgai nokārtošanai: pretendenta sniegums katrā eksāmena jautājumā novērtēts ar 6 un vairāk punktiem, un eksāmena darba kopējais vērtējums ir vismaz 80 punkti.

Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 4 pretendenti:

IEVA CĪRULE

GATIS GAILIS

ANDRIS MUCENIEKS

JURIS PURIŅŠ

Individuālais sniegums eksāmenā atspoguļots lēmumā par sertifikāta izsniegšanu vai lēmumā par atteikumu izsniegt sertifikātu. Lēmums elektroniskā dokumenta veidā tiks nosūtīts katram pretendentam uz iesniegumā par pieteikšanos eksāmena kārtošanai norādīto elektroniskā pasta adresi līdz 08.07.2016.

Par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta saņemšanas laiku un vietu paziņosim individuāli.

EKSĀMENA STATISTIKA

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrā: Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis:67814250, elektroniskā pasta adrese administratori@administratori.lv.

Informācijai par nākamo administratora eksāmenu aicinām sekot Administratoru asociācijas tīmekļa vietnē www.administratori.lv.  Paziņojums par pieteikšanos eksāmenam tiks publicēts Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumos Nr.1038 noteiktajā kārtībā. 

Administratoru asociācijai jauna biroja adrese

No 2016.gada 15.jūnija Administratoru asociācijas birojs, tajā skaitā Apmācību centrs un Sertifikācijas centrs, atrodas Ausekļa ielā 3-7B, Rīgā. Ieeja pa parādes durvīm, kur norādīta dzīvokļu numerācija no 15. - 22. dzīvoklim. Lai iekļūtu Administratoru asociācijā, lūdzam, izmantot durvju kodatslēgu, kas atrodas durvju kreisajā pusē, nospiežot ciparu 7 un "zvanīt". 

Atkārtoti sertificēti 28 administratori

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 28 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 30.06.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

22.06.2016. pieņemts lēmums par Tadeušam Miž-Mišinam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00278 darbības izbeigšanu līdz ar tā termiņa notecējumu 30.06.2016. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

ST ierosina jaunu lietu par valsts amatpersonas statusa noteikšanu administratoriem

Satversmes tiesa 2016.gada 16.jūnijā pēc vairāku administratoru pieteikuma ierosinājusi lietu „Par Maksātnespējas likuma 9.panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 26.punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam”. 
Ar Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu sīkāk var iepazīties šeit.

drukāt >