Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākums darba tiesības 22.09.2023.

Administratoru asociācija  aicina piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveides pasākumā:

      22.09.2023. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “AKTUALITĀTES DARBA TIESĪBU NORMATĪVAJĀ REGULĒJUMĀ. JAUNĀKĀ TIESU PRAKSE”, ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis Viktors Makucevičs (Mg.iur).

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveides pasākums 08.09.2023.

Administratoru asociācija apsveic visus ar jaunā mācību gada sākuma tuvošanos un informē par iespēju piedalīties šādā kvalifikācijas pilnveides pasākumā:

          08.09.2023. plkst.10:00-13:15 (4 ak.h) ieplānots (attālināti) seminārs “TIESU PRAKSES AKTUALITĀTES MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ. SADARBĪBAS ASPEKTI”, ko vadīs Rīgas pilsētas tiesas (Vidzemes priekšpilsētā) tiesnese Kristīne Zdanovska (Mg.iur).

Dalības maksa: 61,98 EUR (+PVN 21%), kopā EUR 75,00.

Pieteikties ir iespējams te: https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

           Jautājumu gadījumā lūgums sazināties caur e-pastu: apmacibas@administratori.lv vai tālr. 27311811.

LMPAA Sektorālais risku novērtējums 2023

Administratoru asociācija informē, ka Biedru sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” ir iespēja iepazīties ar Administratoru asociācijas Sektorālo risku novērtējumu 2020.-2022.

Administratoru asociācija līdzīgi kā iepriekšējā Sektorālā risku novērtējumā (2020) ir secinājusi, ka sektora riska līmenis novērtējams kā vidēji zemsTā kā maksātnespējas procesa administratori ir kļuvuši par NILLTPF novēršanas likuma subjektiem tikai 2020. gada 1. janvārī, nav identificēti specifiski riski, kas būtu attiecināmi uz maksātnespējas sektoru un maksātnespējas procesa administratoriem kā NILLTPF novēršanas likuma subjektiem.

Administratoru asociācija kopumā ir piedāvājusi sešus sektora identificēto risku mazinošu pasākumu svarīgākie priekšlikumi, piemēram:

(1)    Ņemot vērā, ka gan biedrība “Latvijas Maksātnespējas procesu administratoru asociācija”, gan Maksātnespējas kontroles dienests kā uzraugošās iestāde NILLTPF novēršanas likuma tvērumā ir salīdzinoši nesen, ir nepieciešams turpināt darbu pie vienveidīgu instrukciju un vadlīniju izstrādes, uzraudzības iestāžu savstarpējās sadarbības un uzraudzības funkciju nostiprināšanas caur kopīgām darbinieku apmācībām, kuri tiešā veidā pilda NILLTPF novēršanas likuma prasību kontroli un uzraudzības pasākumus, tādējādi nodrošinot uzraudzības funkciju kapacitātes pilnveidošanu un profesionālo izaugsmi NILLTPF novēršanas likuma tvērumā. 

(2)          Ievērojot to, ka NILLTPF novēršanas likums sākotnēji ir bijis paredzēts finanšu nozarei, to laika gaitā pakāpeniski papildinot ar nefinanšu sektora subjektiem, taču neizmainot likuma struktūru un prasības vienlīdzīgi attiecinot uz visiem subjektiem, pastāv vieta uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, nodalot prasības finanšu un nefinanšu sektora subjektiem, jo atsevišķas tiesības, pienākumi, prasības un procedūras joprojām atšķiras starp finanšu un nefinanšu sektoru. 

(3)         Maksātnespējas kontroles dienestam savā tīmekļvietnē nodrošināt Maksātnespējas kontroles dienesta un Disciplinārsodu komisijas pieņemto un spēkā stājušos anonimizētu lēmumu par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpumiem, tai skaitā, NILLTPFN jomā, pieejamību, jo tas būtu nozīmīgs ieguldījums maksātnespējas procesa administratoru profesionālās darbības tiesiskuma stiprināšanā un kvalitātes uzlabošanā. Līdz ar to ir būtiski nodrošināt minēto anonimizēto lēmumu pieejamību sabiedrībai un likuma subjektiem, u.c.

Kvalifikācijas pilnveides pasākums jūlijā

Administratoru asociācija informē, ka. 2023.gada 14.jūlijā plkst.10:00-13:15 (4 ak.stundas) notiks kvalifikācijas pilnveides pasākums "“SARKANIE KAROGI” NEPARASTU VAI AIZDOMĪGU DARĪJUMU IDENTIFICĒŠANĀ BRĪVOJURIDISKO PROFESIJU PĀRSTĀVJIEM", ko vadīs Linda Sniega-Svilāne(Mg.iur, Mg.oec, CAMS) – maksātnespējas procesa administratore. 

  

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi jūnijā

Administratoru asociācija informē, ka pēc vairāku kolēģu lūgumiem 2023.gada 15.jūnijā plkst.10:00-13:15 (4 ak.stundas) notiks vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “TIESU PRAKSES AKTUALITĀTES CIVILPROCESĀ UN CIVILTIESĪBĀS" (atkārtojums), ko vadīs ZANE PĒTERSONE (Dr.iur) - Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore. 

 

Savukārt 2023.gada 29.jūnijā plkst.10:00-13:15 (4 ak.stundas) notiks kvalifikācijas pilnveides pasākums "AKTUALITĀTES NORMATĪVAJĀ REGULĒJUMĀ: KOMERCLIKUMS, MAKSĀTNESPĒJAS

LIKUMS UN CITI GROZĪJUMI", ko vadīs Tieslietu ministrijas pārstāves Liene Ozola, Baiba Lielkalne un Gita Daukste.

  

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi 2023.gada maijā

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 12.maijā plkst.10:00-13:15 (4 ak.stundas) notiks ļoti vērtīgs kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES FINANŠU UN NODOKĻU JOMĀ MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORIEM" (atkārtojums), ko vadīs LINDA SNIEGA-SVILĀNE (Mg.iur, Mg.oec) - maksātnespējas procesa administratore.

 

Savukārt 2023.gada 30.maijā plkst.10:00-12:30 (3 ak.stundas) notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumsEKONOMISKO LIETU TIESAS KOMPETENCE. AKTUĀLĀ TIESU PRAKSE UZŅĒMUMA PĀREJAS LIETĀS, ko vadīs Ekonomisko lietu tiesas tiesnese (iepriekš maksātnespējas procesa administratore) Oksana Pulle.

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ir sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

 

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811 vai sūtiet e-pastu uz apmacibas@administratori.lv.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums 28.04.2023.

Administratoru asociācija informē, ka ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

28.04.2023. plkst.10:00-13:15 notiks attālināts kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA AKTUĀLĀ PRAKSE ", ko vadīs DIĀNA MAKAROVA – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore.
 

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi aprīlī

Administratoru asociācija informē, ka 2023.gada 6.aprīlī ir ieplānots šāds kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums:

06.04.2023. plkst.10:00-13:15 notiks kvalifikācijas pilnveidošanas pasākums “AKTUALITĀTES NILLTPFN JOMĀ. MANTAS ATGUVES UN KONFISKĀCIJAS PĀRSŪDZĒŠANAS ASPEKTI", ko vadīs JURIS JURISS (Dr.iur.) – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors un BA “Turība” lektors.

 

Pieteikties un iegūt vairāk informācijas var sadaļā Apmācību centrs - https://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-Kvalifikacijas-pilnveides-pasakumu-plans/

Jautājumu gadījumā droši zvaniet pa tālr. 27311811.

Administratoru asociācijai 20 gadi!

Administratoru asociācija ar lielu gandarījumu paziņo, ka tieši šodien, 27.martā, Administrātoru asociācijai ir 20 gadu jubileja! Administratoru asociācijai ir liels gods un prieks apvienot un atbalstīt pašus labākos un profesionālākos maksātnespējas procesa administratorus.

APSVEICAM!!!

 

Ikgadējā biedru sapulce 29.03.2023.

Biedrības „Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija) Valde paziņo, ka Administratoru asociācijas ikgadējā biedru sapulce šogad tiek sasaukta 2023.gada 29.martā plkst.11:00.

Atbilstoši likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" 37.panta pirmajai daļai biedrības biedram joprojām ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti.

Sapulces norises vieta – tiešsaiste (MS Teams).

Biedru sapulces darba kārtība:
1. Organizatoriskie jautājumi – sapulces reglamenta apstiprināšana.
2. Par Administratoru asociācijas darbības rezultātiem 2022.gadā:
2.1.  Valdes ziņojums un Padomes ziņojums.
3. Administratoru asociācijas 2022.gada pārskata apstiprināšana un Revidenta ziņojums.
4. Par Administratoru asociācijas plānoto darbību 2023.gadā:
4.1.  Administratoru asociācijas 2023.gada darba plāna apstiprināšana;

4.2.  Administratoru asociācijas 2023.gada budžeta apstiprināšana. 

Informējam, ka biedru sapulces materiāli būs pieejami tikai elektroniskā formā.

Atbilstoši Administratoru asociācijas statūtu 11.2.punktam biedram ir tiesības piedalīties sapulcē tieši vai ar rakstiski pilnvarota cita Administratoru asociācijas biedra starpniecību. Gadījumā, ja plānojat izdot pilnvaru, tad lūdzam pilnvaru, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu,  iesniegt Administratoru asociācijā NE VĒLĀK KĀ LĪDZ 2023.GADA 28.MARTAM.

Atbilstoši likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 37.panta trešajai daļai biedram ir tiesības rakstveidā balsot pirms biedru kopsapulces, ja balsojums tiek biedrībai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas un balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai biedru identificēt.

Administratoru asociācijas biedriem tiks nodrošināta iespēja balsot par sapulces darba kārtības jautājumiem pirms biedru kopsapulces.

Administratoru asociācijas biedriem atsevišķi tiks nosūtīta informācija par sapulces tiešsaistes režīma kārtību un balsošanas nosacījumiem tiks nosūtīta atsevišķi uz e-pasta adresēm.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 27311811 vai rakstot uz e-pastu – administratori@administratori.lv.

drukāt >