Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Par informācijas sniegšanu atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā

Atbilstoši grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 6.janvārī, informāciju par maksātnespējas procesa administratoru atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, nodrošina Maksātnespējas administrācija.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 26.panta trešās daļas trešajam punktam administratoram ir pienākums paziņot par prakses vietas, elektroniskā pasta adreses, vārda un uzvārda maiņu Maksātnespējas administrācijai. 

Izmaiņas administratoru sertificēšanas jomā

Ar 22.12.2016. likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" likumdevējs ir atteicies no sertificēšanas maksātnespējas procesa administratora profesijā, paredzot, ka turpmāk administrators pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas tiks iecelts amatā ar Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu.

Sākot ar dienu, kad stājas spēkā 22.12.2016. likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", Administratoru asociācijas uzdevumus administratoru sertificēšanas jomā atbilstoši likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā 22.12.2016. likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā", pilda Maksātnespējas administrācija (sk. pārejas noteikumu 38.punktu).

Saeimas 22.12.2016. plenārsēdē pieņemtais likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  stāsies spēkā 2017.gada janvārī nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Ievērojot iepriekš minēto, pēc Administratoru asociācijas lūguma no 01.01.2017. atcelta Sertifikācijas centra (institūcijas Nr. LATAK-S3-411) akreditācija visā akreditācijas sfērā (maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana) un Administratoru asociācija pēc 31.12.2016. maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas procesus vairs neveic.

Grozījumi Maksātnespējas likumā nerisina būtiskākās procesu norises problēmas

Šodien, 22.decembrī, Saeimas pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā pēc būtības neietekmē maksātnespējas procesu norisi un nerisina būtiskākās maksātnespējas procesu norises problēmas, uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk tekstā – Administratoru asociācija).
 
Pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā paredz administratoru disciplinārās atbildības ieviešanu, kā arī administratoru sertificēšanas aizstāšanu ar administratoru eksamināciju. 
 
Administratoru asociācijas ieskatā administratoru uzraudzības stiprināšana, ieviešot disciplināratbildību, nav peļama, tomēr tā nesniegs maksātnespējas procesā iesaistīto personu tiesību aizsardzību, uz kuru kā problēmu norādījušas ārvalstu un vietējās uzņēmēju organizācijas. 
 
Jau kopš 2003.gada maksātnespējas procesa administratoru uzraudzība ir bijusi uzticēta valsts pārvaldes iestādei Maksātnespējas administrācijai, kuras līdzšinējo darbību aktīvi kritizējušas uzņēmēju organizācijas. Taču tā vietā, lai veidotu sistēmu, kas efektīvi un ātri atrisinātu maksātnespējas procesa problēmjautājumus, jaunais regulējums paredz vēl vienas institūcijas izveidošanu, kas darbosies saskaņā ar valsts pārvaldes darbību regulējošajiem tiesību aktiem un kuras darbību nodrošinās pamatoti kritizētā Maksātnespējas administrācija. Administratoru asociācija uzsver, ka maksātnespējas procesā iesaistīto personu tiesību aizsardzību pēc būtības nevar nodrošināt valsts pārvaldes iestāde, bet šie jautājumi ir risināmi tiesā. 
 
Tāpat Administratoru asociācija negatīvi vērtē tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu institūta ieviešanu, neparedzot šīm personām nekādas kvalifikācijas vai pieredzes prasības. 
 
Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu ieviešanas nepieciešamība tika pamatota, norādot, ka finansiālās grūtībās esoša uzņēmuma darbības atjaunošanas nodrošināšanai nepieciešamas zināšanas un pieredze finanšu un ekonomikas jomā, kas vairumam administratoru neesot pietiekama. Tomēr, tā vietā, lai noteiktu nepieciešamās profesionāls prasības, likumdevējs ir izšķīries atļaut tiesiskās aizsardzības procesa uzrauga pienākumus veikt ikvienai personai, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā. Lai arī Maksātnespējas likumā paredzēts, ka arī šīm personām tiks piemērota disciplinārā atbildība, tomēr pastāv risks, ka atbildības piemērošana citu valstu pārstāvjiem būs neefektīva. Turklāt disciplinārā soda piemērošana nenovērsīs kreditoriem nodarīto kaitējumu. Tāpat pastāv risks, ka tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas, kuras būs problemātiski uzraudzīt, var tikt izmantotas uzņēmumu ļaunprātīgai pārņemšanai.
 
Administratoru asociācija pauž nožēlu, ka šodien pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā neveicina maksātnespējas procesa mērķu sasniegšanu – kreditoru prasījumu segšanu pēc iespējas lielākā apmērā. Likums nerisina arī citas maksātnespējas procesā pastāvošās problēmas. 
 
Lai arī Tieslietu ministrija minētos grozījumus Maksātnespējas likumā uzskata par nozīmīgu soli maksātnespējas jomas attīstībā, Administratoru asociācija norāda, ka pieņemtās fragmentārās likuma izmaiņas nesasniegs sākotnējos maksātnespējas jomas reformas uzstādījumus.

Administratora eksāmena rezultāti

Administratora eksāmenu kārtoja pretendenti, kuri laika periodā no 01.08.2016. līdz 02.09.2016. pieteicās eksāmena kārtošanai un saņēma atļauju kārtot eksāmenu.

Eksāmenam pieteicās un atļauju kārtot eksāmenu saņēma 15 pretendenti.

02.11.2016. eksāmena praktiskajai daļai grāmatvedības jomā reģistrējās un to kārtoja 12 pretendenti.

03.11.2016. eksāmena praktiskajai daļai maksātnespējas jomā reģistrējās un to kārtoja 12 pretendenti.

04.11.2016. eksāmena teorētiskajai daļai reģistrējās un to kārtoja 12 pretendenti.

Eksāmena uzraudzību veica neatkarīgi novērotāji - Maksātnespējas administrācijas deleģēti pārstāvji.

Eksāmenā pretendenti rakstveidā risināja 1 praktisku uzdevumu grāmatvedības jomā, 1 praktisku uzdevumu maksātnespējas jomā un sniedza atbildes uz 10 jautājumiem eksāmena teorētiskajā daļā.

Kritēriji eksāmena sekmīgai nokārtošanai: pretendenta sniegums katrā eksāmena jautājumā novērtēts ar 6 un vairāk punktiem, un eksāmena darba kopējais vērtējums ir vismaz 80 punkti.

Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 6 pretendenti:

JĀNIS BALODIS

SANA GRIEĶERE

GUNĀRS IGAVIŅŠ

SERGEJS LUKAŠINS

AIVARS SALMGRIEZIS

INTA STIRNA

Individuālais sniegums eksāmenā atspoguļots lēmumā par sertifikāta izsniegšanu vai lēmumā par atteikumu izsniegt sertifikātu. Lēmums elektroniskā dokumenta veidā tiks nosūtīts katram pretendentam uz iesniegumā par pieteikšanos eksāmena kārtošanai norādīto elektroniskā pasta adresi.

Maksātnespējas procesa administratora sertifikāts tiks izsniegts atbilstoši iesniegumā par pieteikšanos eksāmena kārtošanai norādītajam sertifikāta saņemšanas veidam.

EKSĀMENA STATISTIKA

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrā: Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis:67814250, elektroniskā pasta adrese administratori@administratori.lv.

Apturēta sertifikāta darbība

01.12.2016. pieņemts lēmums par Lindai Purenkovai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00532 darbības apturēšanu līdz 31.05.2018.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Sveicam svētkos!

Izbeigta sertifikāta darbība

11.11.2016. pieņemts lēmums par Aigaram Laizānam izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00569 darbības izbeigšanu Maksātnespējas likuma 17.panta 3.1 daļas kārtībā.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Atkārtoti sertificēti 3 administratori

Atkārtotas sertificēšanas ietvaros 3 maksātnespējas procesa administratoriem pagarināta sertifikāta darbība nākamajam divu gadu periodam ar sertifikāta derīguma termiņu līdz 21.11.2018.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Saglabāta Administratoru asociācijas akreditācija

Ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 01.11.2016. akreditācijas lēmumu biedrībai "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un piemērojamo dokumentu prasībām reglamentētajā sfērā - maksātnespējas procesa administratoru sertificēšana.

Akreditācijas uzraudzības ietvaros 31.08.2016. notika biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" Sertifikācijas centra darbības novērtēšana klātienē Sertifikācijas centra arašanās vietā. Akreditācijas uzraudzības ietvaros veikta Sertifikācijas centra vadības sistēmas dokumentācijas un darbības novērtēšana, kā arī sertificēšanas procedūru pārbaude.

Institūcijai piešķirts reģistrācijas Nr.LATAK-S3-411-06-2010.

Akreditācijas darbības laiks līdz 19.06.2019.

drukāt >