Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Valdes loceklis Kaspars Novicāns piedalās UR Konsultatīvās padomes sēdē

 

Valdes loceklis Kaspars Novicāns (otrajā rindā trešais no labās) piedalās Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēdē 2019.gada 11.decembrī.

Diskusijas par Uzņēmumu reģistra aktuālajiem jautājumiem ietvaros tika aplūkotas tādas tēmas, kā piemēram, kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti pieprasa ziņas un dokumentus no reģistrācijas lietu nepubliskās daļas, patieso labuma guvēju noskaidrošanas problemātika maksātnespējas procesā esošajām kapitālsabiedrībām, problemātika, kas saistīta ar Uzņēmumu reģistra vienkāršotās likvidācijas kārtības piemērošanu kapitālsabiedrībām, ja to darbībā saskatāmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes, kā arī neprecīzas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem atspoguļošana Uzņēmumu reģistra veiktās automatizētas (pēc noklusējuma) reģistrācijas gadījumos.

Stājas spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā

2019.gada 11.decembrī stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas precizē parādnieka – fiziskas personas – tiesības bankrota procedūras laikā, proti, turpmāk parādniekam ir tiesības paturēt ienākumus, kas nepieciešami fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešo izmaksu segšanai.
 
Līdz šim parādniekam bankrota procedūras laikā bija tiesības saņemt vismaz divas trešdaļas no saviem ienākumiem, lai segtu fiziskās personas uzturēšanas izmaksas. Fiziskai personai bankrota procedūras laikā joprojām ir tiesības paturēt mantu, kas viņam būtiski nepieciešama ienākumu gūšanai. Tāpat fiziskai personai arī turpmāk ir pienākums gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām.
 
Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai arī turpmāk Maksātnespējas likuma normu piemērotājiem būtu nepārprotami skaidrs, ka parādniekiem fiziskās personas maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros nav jānovirza viena trešdaļa no tās ienākumiem kreditoru prasījumu apmierināšanai.
 
Šobrīd Latvijā ir aptuveni 3200 fiziskās personas – maksātnespējas procesa subjekti jeb parādnieki, kuriem pašlaik ir aktīvs fiziskās personas maksātnespējas process.

Administartoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka piedalās EIP ģenerālajā asamblejā

Administartoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka (trešā no kreisās) piedalās starptautiskās administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācijas EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ORGANISATIONS (turpmāk – EIP) ģenerālajā asamblejā 2019.gada 2.decembrī. 

Administratoru asociācija ir viena no šīs organizācijas dibinātājām un dalīborganizācijām. Administratoru asociāciju sadarbībā EIP pārstāv Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka. 

Sadaļā "Biedriem" publicēti kāzusi

Godātie Administratoru asociācijas biedri,

Sadaļā "Biedriem" Tiesu nolēmumu un kāzusu datu bāzē ir publicēti divi jauni kāzusi: 

 • Par rīcību pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu dēļ tā, ka izsolei netika autorizēts neviens dalībnieks;
 • Par administratora tiesībām prasīt pierādījumus par noilguma tecējuma apturēšanu. 
Savukārt pie tiesu nolēmumiem fizisku personu maksātnespējas procesa lietās publicēts 12.11.2019. Kuldīgas tiesas lēmums par administratora tiesībām prasīt pierādījumus par noilguma tecējuma apturēšanu

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.288 " Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācības programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • maksātnespēja un administratoru profesionālā ētika – 33 ak h;
 • grāmatvedība un finanses – 20 ak h;
 • civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtība – 10 ak h;
 • nodokļi un to administrēšana – 10 ak h;
 • ekonomika un komersantu pārvalde – 10 ak h;
 • darba tiesības un darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā – 10 ak h; 
 • lietvedība un arhīvniecība – 10 ak h. 
Apmācības programmas apjoms – 103 akadēmiskās stundas (1 ak h = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā;
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2019.gada 20.oktobrim (ieskaitot).

Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  


Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 1000 EUR + PVN 21%.

Saņēmējs: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija
Reģistrācijas numurs:  LV40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konta Nr.: LV33HABA0551004540963
Maksājuma mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Plānotais apmācības grafiks:
Nodarbības Nr. Datums  Laiksak h   Nodarbības Nr.Datums  Laiksak h 

1.nodarbība  

 01.11.2019. 12:00-16.45 5 8.nodarbība 23.11.2019. 10:00-18:159 

 2.nodarbība

 02.11.2019. 10:00-19:00 10 9.nodarbība 29.11.2019. 12:30-17:30 6

3.nodarbība

 08.11.2019. 12:30-17:306  10.nodarbība 30.11.2019. 10:00-19:00 10

4.nodarbība

 09.11.2019. 10:00-19:00 10 11.nodarbība 06.12.2019. 12:30-15:45 4

 5.nodarbība

 15.11.2019. 12:30-17:306  12.nodarbība 07.12.2019. 10:00-19:0010 

 6.nodarbība

 16.11.2019. 10:00-19:00 10 13.nodarbība 13.12.2019. 12:30-17:30 6

7.nodarbība

 22.11.2019. 12:30-16:455  14.nodarbība 14.12.2019. 11:00-16:15 6
  
Plānotā apmācības vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīgā, Administratoru asociācijas telpās.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora eksāmena kārtošanai.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 80 % no apmācības programmas apjoma.
Svarīgi! Ja maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības grupa netiks nokomplektēta, apmācība netiks organizēta un veiktā samaksa par apmācību tiks atmaksāta.

Kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: 
Administratoru asociācijas izpilddirektore Justīne Plūmiņa-Margeviča, mob. tālr. 29490910. 

Ar grozījumiem Maksātnespējas likumā precizē parādnieka pienākumus maksātnespējas procesā

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par parādnieka pienākumiem fiziskas personas maksātnespējas procesā, Ministru kabinets ir atbalstījis redakcionālus grozījumus Maksātnespējas likumā.

Grozījumi skaidri definē Maksātnespējas likuma normas tā piemērotājiem, precizējot, ka parādniekiem fiziskās personas maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros nav jānovirza viena trešdaļa no saviem ienākumiem kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Līdz 2015. gada 28. februārim Maksātnespējas likumā bija skaidri noteikts, ka parādniekam (fiziskai personai) ir pienākums bankrota procedūras laikā novirzīt vienu trešdaļu no saviem ienākumiem kreditoriem.

Savukārt 2015. gada 1. martā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, ar ko atbrīvoja parādnieku no minētā pienākuma pildīšanas.

2019. gada sākumā Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, kurā norādīja uz līdzšinējās prakses neatbilstību likumdevēja gribai, 2015. gadā veicot grozījumus Maksātnespējas likumā.

Tieslietu ministrijas ieskatā pašreizējā grozījumu interpretācija neatbilst likumdevēja mērķim, tāpēc ar grozījumiem plānots novērst interpretācijas kļūdas Maksātnespējas likuma normās.

Likumprojektā ietvertās normas kopumā neparedz jaunas tiesības vai pienākumus, tikai precizē likumdevēja gribu, arī turpmāk nodrošinot attiecīgo normu atbilstošu piemērošanu.

Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz godprātīgiem parādniekiem, kuriem jebkurā brīdī var tikt izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process ilgstošas atšķirīgas likuma normu izpratnes dēļ, likumprojektā paredzēta tā nekavējoša spēkā stāšanās. Likumprojekts vēl jāskata Saeimā.
 
Informācijas avots: www.juristavards.lv (tiešsaite: https://m.juristavards.lv//zinas/275182-ar-grozijumiem-maksatnespejas-likuma-precize-likumdeveja-gribu-attieciba-uz-paradnieka-pienakumiem-fiziskas-personas-maksatnespejas-procesa?sfns=mo) 
 
 

Prezentēts pētījums

Š.g. septembrī Tieslietu ministrijā prezentēti Maksātnespējas kontroles dienesta 2018.gadā pasūtītā pētījuma "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti" rezultāti un tajā iekļautās rekomendācijas, uzmanību pievēršot tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk – TAP) rezultatīvajiem rādītājiem, TAP uzņēmumu raksturojumam, finansēm un TAP metodēm.

Pētījums piejams Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē ŠEIT
 
Informācijas avots: Maksātnespējas kontroles dienests

Saziņa ar Administratoru asociācijas biroju

Tehnisku iemeslu dēļ līdz 30.augustam lūdzam sazināties ar Administratoru asociācijas biroju, sūtot e-pastu uz administratori@administratori.lv vai zvanot pa mob. tālruni 29490910. 

Sēru vēsts

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone) 

Negaidīti un pāragri mūžībā devies mūsu ilggadējais kolēģis un asociācijas biedrs Uģis Šleiers.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī domās esam kopā ar Uģa ģimeni, tuviniekiem un draugiem. 

drukāt >