Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

03.03.2020. "Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi nodokļu lietās"

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 2020.gada 3.martā aicina apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi nodokļu lietās 2018.-2020.gadā” (4 ak. h). 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Kristīne Kalvāne - Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.
 
Norises laiks: plkst. 10:00-13:15

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

04.02.2020. "Nodokļu aktualitātes 2020.gadā"

Administratoru asociācijas Apmācību centrs 2020.gada 4.februārī aicina apmeklēt kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Nodokļu aktualitātes 2020.gadā” (4 ak. h). 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītāja: Ilze Birzniece - sertificēta nodokļu konsultante, diplomēta juriste,  SIA “Konsultācijas un Audits” valdes locekle. Vairāk nekā 10 gadu pieredze apmācībā nodokļu jautājumos.

Norises laiks: plkst. 11:00-14:15

Reģistrēšanās kvalifikācijas pilnveides pasākumam ŠEIT.

Kārtējo kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 25 administratori

Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu, kas norisinājās 2019.gada 18.decembrī, nokārtojuši visi 25 administratori, kuri pieteicās eksāmenam. Šiem administratoriem Maksātnespējas kontroles dienesta direktors ar lēmumu ir pagarinājis administratora amata apliecības derīguma termiņu.

Kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas. Kvalifikācijas eksāmena sekmīgai nokārtošanai administratoram eksāmena abās daļās jāsaņem vērtējums, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem.
 
Kvalifikācijas eksāmenu organizē Maksātnespējas kontroles dienests, bet eksāmenu vērtē neatkarīga eksaminācijas komisija.

Izsludināta pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam

Maksātnespējas kontroles dienests ir izsludinājis maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2020. gada 20. janvāris.
 
Maksātnespējas kontroles dienests organizē administratora eksāmenu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība".

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:
 • pirmā daļa -  administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;
 • otrā daļa - praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;
 • trešā daļa - mutiskā pārbaude. Eksāmena trešajā daļā norisinās administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude, kā arī strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas, kā arī uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus. 
ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES DIENAS:
 • eksāmena pirmā daļa: 2020. gada 19. marts;
 • eksāmena otrā daļa: 2020. gada 25. marts;
 • eksāmena trešā daļa: 2020. gada 26., 27. un 30. marts. 
Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas.

Plašāka informācija Maksātnespējas kontroles dienesta mājas lapā: http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/949/

Valdes loceklis Kaspars Novicāns piedalās UR Konsultatīvās padomes sēdē

 

Valdes loceklis Kaspars Novicāns (otrajā rindā trešais no labās) piedalās Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēdē 2019.gada 11.decembrī.

Diskusijas par Uzņēmumu reģistra aktuālajiem jautājumiem ietvaros tika aplūkotas tādas tēmas, kā piemēram, kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti pieprasa ziņas un dokumentus no reģistrācijas lietu nepubliskās daļas, patieso labuma guvēju noskaidrošanas problemātika maksātnespējas procesā esošajām kapitālsabiedrībām, problemātika, kas saistīta ar Uzņēmumu reģistra vienkāršotās likvidācijas kārtības piemērošanu kapitālsabiedrībām, ja to darbībā saskatāmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes, kā arī neprecīzas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem atspoguļošana Uzņēmumu reģistra veiktās automatizētas (pēc noklusējuma) reģistrācijas gadījumos.

Stājas spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā

2019.gada 11.decembrī stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas precizē parādnieka – fiziskas personas – tiesības bankrota procedūras laikā, proti, turpmāk parādniekam ir tiesības paturēt ienākumus, kas nepieciešami fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešo izmaksu segšanai.
 
Līdz šim parādniekam bankrota procedūras laikā bija tiesības saņemt vismaz divas trešdaļas no saviem ienākumiem, lai segtu fiziskās personas uzturēšanas izmaksas. Fiziskai personai bankrota procedūras laikā joprojām ir tiesības paturēt mantu, kas viņam būtiski nepieciešama ienākumu gūšanai. Tāpat fiziskai personai arī turpmāk ir pienākums gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām.
 
Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai arī turpmāk Maksātnespējas likuma normu piemērotājiem būtu nepārprotami skaidrs, ka parādniekiem fiziskās personas maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros nav jānovirza viena trešdaļa no tās ienākumiem kreditoru prasījumu apmierināšanai.
 
Šobrīd Latvijā ir aptuveni 3200 fiziskās personas – maksātnespējas procesa subjekti jeb parādnieki, kuriem pašlaik ir aktīvs fiziskās personas maksātnespējas process.

Administartoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka piedalās EIP ģenerālajā asamblejā

Administartoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka (trešā no kreisās) piedalās starptautiskās administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācijas EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ORGANISATIONS (turpmāk – EIP) ģenerālajā asamblejā 2019.gada 2.decembrī. 

Administratoru asociācija ir viena no šīs organizācijas dibinātājām un dalīborganizācijām. Administratoru asociāciju sadarbībā EIP pārstāv Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka. 

Sadaļā "Biedriem" publicēti kāzusi

Godātie Administratoru asociācijas biedri,

Sadaļā "Biedriem" Tiesu nolēmumu un kāzusu datu bāzē ir publicēti divi jauni kāzusi: 

 • Par rīcību pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu dēļ tā, ka izsolei netika autorizēts neviens dalībnieks;
 • Par administratora tiesībām prasīt pierādījumus par noilguma tecējuma apturēšanu. 
Savukārt pie tiesu nolēmumiem fizisku personu maksātnespējas procesa lietās publicēts 12.11.2019. Kuldīgas tiesas lēmums par administratora tiesībām prasīt pierādījumus par noilguma tecējuma apturēšanu

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.288 " Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācības programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • maksātnespēja un administratoru profesionālā ētika – 33 ak h;
 • grāmatvedība un finanses – 20 ak h;
 • civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtība – 10 ak h;
 • nodokļi un to administrēšana – 10 ak h;
 • ekonomika un komersantu pārvalde – 10 ak h;
 • darba tiesības un darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā – 10 ak h; 
 • lietvedība un arhīvniecība – 10 ak h. 
Apmācības programmas apjoms – 103 akadēmiskās stundas (1 ak h = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā;
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2019.gada 20.oktobrim (ieskaitot).

Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  


Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 1000 EUR + PVN 21%.

Saņēmējs: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija
Reģistrācijas numurs:  LV40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konta Nr.: LV33HABA0551004540963
Maksājuma mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Plānotais apmācības grafiks:
Nodarbības Nr. Datums  Laiksak h   Nodarbības Nr.Datums  Laiksak h 

1.nodarbība  

 01.11.2019. 12:00-16.45 5 8.nodarbība 23.11.2019. 10:00-18:159 

 2.nodarbība

 02.11.2019. 10:00-19:00 10 9.nodarbība 29.11.2019. 12:30-17:30 6

3.nodarbība

 08.11.2019. 12:30-17:306  10.nodarbība 30.11.2019. 10:00-19:00 10

4.nodarbība

 09.11.2019. 10:00-19:00 10 11.nodarbība 06.12.2019. 12:30-15:45 4

 5.nodarbība

 15.11.2019. 12:30-17:306  12.nodarbība 07.12.2019. 10:00-19:0010 

 6.nodarbība

 16.11.2019. 10:00-19:00 10 13.nodarbība 13.12.2019. 12:30-17:30 6

7.nodarbība

 22.11.2019. 12:30-16:455  14.nodarbība 14.12.2019. 11:00-16:15 6
  
Plānotā apmācības vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīgā, Administratoru asociācijas telpās.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora eksāmena kārtošanai.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 80 % no apmācības programmas apjoma.
Svarīgi! Ja maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības grupa netiks nokomplektēta, apmācība netiks organizēta un veiktā samaksa par apmācību tiks atmaksāta.

Kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: 
Administratoru asociācijas izpilddirektore Justīne Plūmiņa-Margeviča, mob. tālr. 29490910. 

drukāt >