Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

Par administratoru atlīdzību juridiskās personas maksātnespējas procesā

Informējam Jūs, ka valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” interneta vietnē, http://www.mna.gov.lv/lv/publ_stat/viedokli/, ir pieejams valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” viedoklis par administratoru atlīdzības aprēķināšanu juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Konference „Par fiziskās personas pārrobežu maksātnespēju

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” 2012.gada 20.janvārī organizē konferenci „Fiziskās personas pārrobežu maksātnespējas procesa tiesiskā regulējuma problemātika”.

Arvien vairāk fiziskas personas veic pārrobežu darbības, iesniedzot pieteikumus par maksātnespējas pasludināšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas cita starpā izraisa aktīvu vai tiesvedību pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz citu nolūkā iegūt labvēlīgāku tiesisko statusu. Tādēļ ir nepieciešams diskutēt par teorētiskiem un praktiskiem pārrobežu maksātnespējas procesa aspektiem fiziskās personas gadījumā, kā, piemēram, ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā, ārvalstu likvidatora tiesībām un pienākumiem, ar Latvijas Republikas publiskajos reģistros reģistrētu aktīvu pārdošanas procedūru saistītajām darbībām un citiem problēmjautājumiem.

Konference notiks 2012. gada 20. janvārī Rīgā, Elizabetes ielā 21, viesnīcā „Monika Centrum Hotel”, konferenču zāle „GLORY”. Konference tiks atklāta pulkstens 10:00. Registrācija no plkst. 9:30.

Ja nepieciešama kāda papildus informācija, lūdzu sazināties ar Apmācības centra vadītāju Lindu Sniegu-Svilāni pa tālruni 25441856, vai e-pastu: apmacibas@administratori.lv.

Darba kārtība faila veidā

Par izmaiņām, kas saistītas ar zemesgrāmatu nodaļām

Administratoru asociācija ir saņēmusi valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” pārsūtīto vēstuli no Tiesu administrācijas, kurā sniegta informācija par izmaiņām, kas saistītas ar zemesgrāmatu nodaļu nosaukumu maiņu, to apvienošanu un grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.
 
!!!Ar detalizētu Tiesu administrācijas vēstuli var iepazīties šeit.

Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums par pievienotās vērtības nodokli

Administratoru asociācija ir saņēmusi valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” pārsūtīto vēstuli no Valsts ieņēmumu dienesta, kurā lūgts informēt maksātnespējas procesa administratorus par pievienotās vērtības nodokļa rēķina izrakstīšanu gadījumos, kad parādnieka, kurš nav reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, manta tiek pārdota izsolē.

!!!Ar detalizētu Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu var iepazīties šeit.

Mainīta darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtība

2012.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.
    Saskaņā ar izdarītajiem grozījumiem gadījumā, ja administrators ir iesniedzis valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu, juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu sarakstu un kreditoru prasījumu segšanas plānu viņš sastāda pēc tam, kad saņemta Maksātnespējas administrācijas informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu. Administrators iesniedz tiesai pieteikumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu ne agrāk kā pēc tam, kad saņemta Maksātnespējas administrācijas informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu.
    Ar minētajiem grozījumiem mainīts līdzšinējais regulējums, kas paredzēja, ka Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaita administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem.
    No 2012.gada 1.janvāra darbiniekiem no darbinieku prasījumu garantiju fonda pienākošās summas ar pārskaitījumu uz bankas kontu izmaksās Maksātnespējas administrācija. 
    Iepriekš minētās izmaiņas normatīvajos aktos netiek piemērotas to darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, bet tiem tiek piemērotas likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā 2011.gada 31.decembrī.
    2011.gada 27.decembrī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksāšanas kārtība”.
     Ar minētajiem noteikumiem ir noteikta citāda darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtība.
     Ar šo noteikumu stāšanos spēkā no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas turpmāk aprēķinās tikai Maksātnespējas administrācija. Darbinieku prasījumus par darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstu aprēķinās kalendāro dienu skaitu attiecīgajā periodā reizinot ar kalendārās dienas vidējo izpeļņu, kas aprēķināta, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem izmaksājamā summa nepārsniegs Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos darbinieka ienākumus attiecīgajā periodā.
    Piešķirto līdzekļu izmaksu darbiniekam veiks Maksātnespējas administrācija, pārskaitot tos uz darbinieka norādīto norēķinu kontu.
    Kārtība paredz administratoram tiesības saņemt atlīdzību 4,50 latu par katru darbinieku, kura prasījumi ir apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.
    Jaunais regulējums tiks piemērots maksātnespējas procesiem, kuri pasludināti no 2012. gada 1.janvāra.
 
Ar normatīvā regulējuma izmaiņām var iepazīties šeit:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242122
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56944&version_date=01.01.2012

Apbalvoti Administratoru asociācijas biedri

Administratoru asociācija, izvērtējot 2011.gadā paveikto, 2011.gada 15.decembrī ir piešķīrusi šādus apbalvojumus:

Atzinības raksts – „Par nozīmīgu ieguldījumu Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā” un piešķirts tituls „Administrators 2011” – Raivo Sjademe
- Par ieguldījumu administratoru profesionālās ētikas standartu izstrādē un nenogurstošu profesionālās ētikas normu ievērošanas uzraudzību;
- par nozīmīgu ieguldījumu normatīvo aktu pilnveidošanā maksātnespējas jomā; 
- par Administratoru asociācijas pārstāvēšanu un viedokļa paušanu valsts pārvaldes institūcijās;
- par nozīmīgu ieguldījumu Administratoru asociācijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sadarbības veicināšanā.

Atzinības raksts - „Par ieguldījumu Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā” – Normunds Šlitke
- par nozīmīgu ieguldījumu normatīvo aktu pilnveidošanā maksātnespējas jomā;
- par Administratoru asociācijas pārstāvēšanu un viedokļa paušanu valsts pārvaldes institūcijās;
- par publikācijām maksātnespējas jomā.

Atzinības raksts – „Par ieguldījumu Administratoru asociācijas mērķu sasniegšanā” – Jānis Bērziņš
- Par ieguldījumu administratoru kvalifikācijas pilnveidē;
- par nozīmīgu ieguldījumu normatīvo aktu pilnveidošanā maksātnespējas jomā;
- par Administratoru asociācijas pārstāvēšanu un viedokļa paušanu valsts pārvaldes institūcijās.

Atzinības raksts „Par ieguldījumu maksātnespējas normatīvo aktu pilnveidē” – Evija un Kaspars Novicāni

Diploms „Par visvairāk pabeigtajiem maksātnespējas procesiem 2011.gadā” – Jānis Jurkāns.
Diploms „Par kvalifikācijas pilnveidi 2011.gadā” - Santa Strode.
Diploms „Sportiskākā administratore 2011” - Zanda Kokare.
Diploms „Sportiskākais administrators 2011” – Normunds Uļjanskis.

No nākamā gada 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas būs iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā

No nākamā gada 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas būs iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā un to kompetence tiks paplašināta ar vairāku lietu kategoriju izskatīšanu.

Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši papildu zemesgrāmatu pārzināšanai skatīs arī pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Personām, kuras vēlēsies iesniegt minētos pieteikumus, vairs nebūs jādodas uz tiesu, bet gan uz attiecīgo zemesgrāmatu nodaļu, kuras no jaunā gada būs iekļautas vispārējā tiesu sistēmā rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā.

Iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība, ka mainīsies zemesgrāmatu nodaļu nosaukumi, piesaistot tos attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai. Tāpat jāņem vērā, ka zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas noteiktas atbilstoši attiecīgās rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijai, taču izņēmuma gadījumos vienas zemesgrāmatu nodaļas darbības teritorija aptvers vairāku tiesu darbības teritorijas. Pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, kas piekritīgi Rīgas pilsētas tiesu (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa) darbības teritorijai, no nākamā gada 1.janvāra jāiesniedz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļai Rīgā, Ūnijas ielā 8, k-9. Tie pieteikumi, kas piekritīgi Rīgas rajona tiesas un Siguldas tiesas darbības teritorijai, jāiesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai Rīgā, Ūnijas ielā 8, k-9. Savukārt pieteikumus, kas piekritīgi Daugavpils tiesas un Krāslavas rajona tiesas darbības teritorijai, turpmāk skatīs Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11.
Izmaiņas noteic šī gada 21.jūlija grozījumi likumā "Par tiesu varu", un šāda reforma nepieciešama, lai saīsinātu tiesas procesu ilgumu vispārējās jurisdikcijas tiesās un pilnvērtīgāk izmantotu zemesgrāmatu nodaļu resursus.

Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformāciju skatīt www.zemesgramata.lv

Likvidētiem uzņēmumiem piederošus sertifikātus plāno pielīdzināt bezmantinieku mantai

Ja līdz 2011.gada 1.novembrim likvidētai peļņas sabiedrībai palikuši tai piederoši privatizācijas sertifikāti, tie varētu tikt pielīdzināti bezmantinieku mantai un nodoti valstij, paredz šodien valdībā akceptētie grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem".

Ekonomikas ministrija (EM) konstatējusi, ka likvidētiem vai no komercreģistra izslēgtiem uzņēmumiem palikuši atvērti privatizācijas sertifikātu konti VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", AS "Latvijas Krājbanka" vai AS "SEB banka".

Civillikums savukārt nosaka, ka manta, kas paliek pēc juridisku personu izbeigšanās, izņemot peļņas sabiedrības, pielīdzināma bezmantinieku mantai un piekrīt valstij, ja likums, viņu dibināšanas akts vai statūti nenosaka citādi.

Sākotnēji meklējot risinājumu, kā dzēst vai atgriezt apritē likvidētām kapitālsabiedrībām piederošos sertifikātus, EM vērsās pie Tieslietu ministrijas un valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" ar lūgumu sniegt skaidrojumu.

EM secinājusi, ka situācijā, kad komercsabiedrība ir izslēgta no komercreģistra saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem un pāri palikusi komercsabiedrības manta, normatīvajos aktos nav noregulēts mantas piekritības jautājums un nepastāv tiesiski līdzekļi privatizācijas sertifikātu dzēšanai.

 

2012.gada sākumā organizētie semināri zvērinātiem advokātiem

Latvijas Zvērinātu Advokātu padome sadarbībā ar Administratoru asociācijas Apmācību centru 2012.gadā sākumā zvērinātus advokātus aicina uz šādiem semināriem: „Problēmas civilprocesā pirmās un apelācijas instances tiesā (atkārtots seminārs)”; „Jaunākās Satversmes tiesas atziņas civilprocesa jautājumos”; „Mediācijas izmantošana strīdu risināšanā” un „Jaunākās Satversmes tiesas atziņas administratīvā procesa jautājumos”.

Administratoru asociācijas Apmācību centrs organizē kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem. Semināru saturs un programma ir izstrādāta pēc Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes pasūtījuma speciāli zvērinātiem advokātiem.

Detalizētāka informācija par šī sadarbības līguma ietvaros organizētajiem semināriem un pieteikšanās kārtību ir ievietota mājas lapas sadaļā „Semināri zvērinātiem advokātiem” http://www.administratori.lv/lv/apmacibu-centrs/ac-kvalifikacijas-pilnveides-pasakumi/aac-seminari-zverinatiem-advokatiem/.

Administratoru asociācija pateicas Latvijas Zvērinātu Advokātu padomei par atsaucību!

Pieņemts Satversmes tiesas spriedums par administratoram nepieciešamo izglītību

2011.gada 22.novembrī Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā par Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2.punkta un Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91.un 106.pantam

Apstrīdētajā tiesību normā - Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2.punktā likumdevējs noteicis, ka par administratoru var būt persona, kura saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu.

Savukārt apstrīdētais Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punkts paredz termiņu, kurā sertificētiem administratoriem ar augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā ir jāuzsāk studijas un jāiegūst augstākā izglītība tiesību zinātnēs, lai varētu turpināt administratora pienākumu pildīšanu.

Satversmes tiesa vērtēja prasību attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītībai izvirzāmajām prasībām, t.i., obligāta augstākā izglītību tiesību zinātnē un termiņiem  kādā tiem maksātnespējas administratoriem, kam šādas izglītības nav jāuzsāk studijas un jāiegūst augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
Izskatot šo lietu Satversmes tiesa nosprieda: 

     1) Atzīt spēkā neesošiem no 2012.gada 1.marta Maksātnespējas likuma pārejas noteikuma 7.punkta pirmajā, otrajā un trešajā teikumā noteiktos termiņus par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, kas nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika;
     2) Atzīt Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un 106.pantam, ja likumdevējs līdz 2012.gada 1.martam grozīs  Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 7.punkta pirmajā, otrajā un trešajā teikumā noteiktos izglītības iegūšanas termiņus, nodrošinot personām iespēju saprātīgā laikā izpildīt prasību par augstāko izglītību tiesību zinātnēs.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

!!!Ar detalizētu Satversmes tiesas spriedumu var iepazīties interneta vietnē - http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2011_04_01_spriedums.pdf.

drukāt >