Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

Izsludināti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu

            Informējam, ka 2011.gada 5.maijā valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Tā kā ar šā gada 7. aprīlī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par grāmatvedību ir noteiktas jaunas prasības attaisnojuma dokumentiem un grozīti šo dokumentu, kā arī grāmatvedības reģistru un citu grāmatvedībā esošo dokumentu glabāšanas noteikumi, tad līdz ar to ir nepieciešams grozīt arī attiecīgās prasības noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.
            Noteikumu projekts paredz precizēt līdzšinējo regulējumu uzņēmumiem attiecībā uz papīra vai elektroniskā formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra izstrādāšanu, noformēšanu un glabāšanu un noteikt jaunu regulējumu attiecībā uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra elektroniskās kopijas sagatavošanu, saglabāšanu vai tās pareizības apliecināšanu.
            Aicinām Administratoru asociācijas biedrus iepazīties ar izsludināto noteikumu projektu un sniegt par to savu viedokli un priekšlikumus.
            Viedokli un priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 2011.gada 18.maijam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv.
Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40215581

Administratoru asociācija maina juridisko adresi un atrašanās vietu

 

No 2011.gada 4.aprīļa Administratoru asociācija atradīsies jaunās telpās Rīgā, Strēlnieku ielā 9 – 14.
Sazināšanās ar Administratoru asociāciju arī turpmāk iespējama pa līdzšinējo tālruņa Nr. 67814250, fakss: 67814251, e-pasts: administratori@administratori.lv.
Sakarā ar pārvākšanos uz jaunajām Administratoru asociācijas telpām 2011.gada 1.aprīlī iespējami sakaru līdzekļu darbības traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Apstiprināts jauns maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss

Biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" biedru sapulcē 2011.gada 11.martā apstiprināts jauns maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss.
Līdz šim spēkā esošais Ētikas kodekss ir apstiprināts 2003.gadā. Kopš tā apstiprināšanas ir būtiski mainījušies administratora darbību regulējošie normatīvie akti, kā arī mainījies sabiedrības viedoklis par maksātnespējas procesa administratora darbību.
Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa administratoru darbības atbilstību profesionālās ētikas normām, tika izstrādāts jauns sertificēto maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss. Tā pamatuzdevums ir sekmēt administratoru tiesību un pienākumu godprātīgu un kvalificētu īstenošanu, paredzot piemērot disciplinārsodus par profesionālās ētikas normu neievērošanu.
Administratora pienākums ir nodrošināt efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa norisi. Maksātnespējas likums piešķir administratoram dažādus tiesiskus instrumentus maksātnespējas procesa īstenošanai, tāpēc ļoti būtiski ir tas, cik profesionāli un objektīvi tie tiek izmantoti. Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši ir akcentēts jautājums par administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu.
Jaunajā Ētikas kodeksā noteiktie ētikas pamatprincipi ir jāievēro Administratoru asociācijas biedriem un biedru kandidātiem.
Jaunais maksātnespējas procesa administratoru Ētikas kodekss pieejams Administratoru mājas lapas sadaļas „Par biedrību" apakšsadaļā „Pamatdokumenti".

Administratoru asociācija uzsāk Ekonomikas policijas darbinieku kvalifikācijas pilnveidi

Administratoru asociācija uzsāk Ekonomikas policijas darbinieku kvalifikācijas pilnveidi maksātnespējas jomā

2011.gada februārī Administratoru asociācijas pārstāvji tikās ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvjiem, pārrunājot jautājumus par policijas darbu saistībā ar noziedzīgu nodarījumu maksātnespējas jomā izmeklēšanu un problemātiku. Ņemot vērā, ka 2010.gada 1.novembrī spēkā stājies jaunais Maksātnespējas likums, sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par Ekonomikas policijas darbinieku apmācības uzsākšanu par jauno Maksātnespējas likumu.
2011.gada 3.martā Administratoru asociācija uzsāk lekciju ciklu Ekonomikas policijas darbiniekiem par jauno Maksātnespējas likumu, lai pilnveidotu viņu kvalifikāciju maksātnespējas jomā.
Plānots, ka Ekonomikas policijas darbinieku kvalifikācijas pilnveides pasākumi par jauno Maksātnespējas likumu notiks reizi nedēļā visu 2011.gada martu.

Par sludinājumu ievietošanu Administratoru asociācijas mājas lapā

Informējam, ka Administratoru asociācijas mājas lapā ir paredzēta sadaļa sludinājumu, kas saistīti ar maksātnespējas procesa norisi, ievietošanai. Šajā sadaļā iespējams ievietot sludinājumus par izsoles rīkošanu maksātnespējas procesā, kā arī informāciju par mantas pārdošanu bez izsoles.

Maksa par viena sludinājuma ievietošanu Administratoru asociācijas mājas lapā ir LVL 6,10,-, ieskaitot PVN.

Ja vienlaikus Administratoru asociācijas mājas lapā tiek publicēti vairāk kā desmit viena iesniedzēja iesniegti sludinājumi, maksa par viena sludinājuma ievietošanu ir LVL 3,66,-, ieskaitot PVN.

Administratoru asociācijas biedriem sludinājumu ievietošana Administratoru asociācijas mājas lapā ir bez maksas.

Par sludinājumu ievietošanu Administratoru asociācijas mājas lapā lūdzam sazināties ar Administratoru asociāciju, tel. 67814250, e-pasts: administratori@administratori.lv.

Administratoru asociācija uzsākusi darbu pie Ētikas kodeksa izstrādāšanas

Šobrīd spēkā esošais administratoru Ētikas kodekss ir apstiprināts 2003.gadā. Kopš Ētikas kodeksa apstiprināšanas ir būtiski mainījušies maksātnespējas procesa administratoru darbību regulējošie normatīvie akti, kā arī ir attīstījies sabiedrības viedoklis par maksātnespējas procesa administratoru darbības mērķiem.

Ņemot vērā, ka spēkā esošais Ētikas kodekss ir morāli novecojis, Administratoru asociācijas Padome ir nolēmusi uzsākt darbu pie Ētikas kodeksa pilnveides un izveidot darba grupu Ētikas kodeksa izstrādāšanai.

Administratoru asociācija ir lūgusi darba grupā Ētikas kodeksa izstrādāšanai iesaistīties arī Tieslietu ministrijas, Latvijas Tiesnešu biedrības, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras, Ekonomikas policijas pārvaldes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija" un citu institūciju pārstāvjus un sniegt priekšlikumus par normām, kas būtu iekļaujamas Ētikas kodeksā.

Administratoru asociācija aicina arī maksātnespējas procesa administratorus sniegt priekšlikumus par Ētikas kodeksā iekļaujamām normām. Priekšlikumus lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv.

 

Noslēgta vienošanās par dokumentu elektronisku parakstīšanu

2011.gada 14.janvārī valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija" direktors Ervīns Ābele un biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valdes priekšsēdētāja Agnese Kveska parakstīja vienošanos par informācijas apmaiņu elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu, bet bez laika zīmoga izmantošanas. Minētais ļaus ātrāk apmainīties ar nepieciešamo informāciju jautājumos, kas saistīti ar administratoru apmācību un sertifikāciju, kā arī mazinās izmaksas, kas saistītas ar dokumentu nosūtīšanu.

Vienlaikus, lai būtiski mazinātu izmaksas, kas saistītas ar elektronisko dokumentu nosūtīšanu, puses aicina arī sertificētus maksātnespējas procesa administratorus slēgt vienošanās ar Maksātnespējas administrāciju par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu bez laika zīmoga izmantošanas.

Vienošanās veidlapa par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu bez laika zīmoga pieejama valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" mājas lapā www.mna.gov.lv.

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otro daļu elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piekto daļu elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs vai elektroniskais paraksts, ja puses šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektronisko dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

Par elektroniskās pasta adreses aktualizāciju

Ļ.cien./A.god. administrator!

Ar šo vēlamies Jūs informēt, ka 2010.gada 1.decembrī biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk tekstā - Administratoru asociācija) saņēma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vēstuli Nr.2-4-156085/id ar pieprasījumu aktualizēt maksātnespējas procesa administratoru elektroniskā pasta adreses atbilstoši Maksātnespējas likuma 18.panta prasībām.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vēstulē min, ka līdz šim ierakstītajām elektroniskā pasta adresēm ir bijis informatīvs, nevis ieraksta statuss. Tādējādi ir jāveic minētās informācijas aktualizācija ar mērķi piešķirt elektroniskā pasta adresēm ieraksta statusu.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs papildus norāda, ka, pamatojoties uz sniegto informāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņems lēmumu par elektronisko pasta adrešu ierakstīšanu Maksātnespējas reģistrā.

Papildus tam, vēlamies Jūs informēt, ka Maksātnespējas likuma 26.pants nosaka administratora vispārīgos pienākumus. Administratoram, cita starpā, ir šādi pienākumi:

  • Paziņot piecu dienu laikā Administratoru asociācijai par prakses vietas, elektroniskā pasta adreses, vārda, uzvārda maiņu;
  • Administrators nodrošina to, ka viņš ir sasniedzams prakses vietas adresē, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, kā arī viņam adresētās korespondences (tajā skaitā ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu) saņemšanu.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 18.panta otrajai daļai, ziņu pieejamību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, tai skaitā elektroniskā pasta adreses, jānodrošina Administratoru asociācijai.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Jūs līdz 2010.gada 23.decembrim sniegt Administratoru asociācijai informāciju par aktuālo elektroniskā pasta adresi. Lūdzam informāciju par administratora elektroniskā pasta adresi iesniegt Administratoru asociācijā arī gadījumā, ja Maksātnespējas reģistrā norādītā elektroniskā pasta adrese ir aktuāla.

Lūdzam Jūs minēto informāciju nosūtīt Administratoru asociācijai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: administratori@administratori.lv vai pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniegt Administratoru asociācijā (Rīga, Brīvības iela 85, 2.stāvs).

drukāt >