Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Aktualitātes
Sākums>Par biedrību>Par biedrību>Aktualitātes


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

 

 

ST skatīs lietu par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību

       Satversmes tiesa šodien rakstveida procesā - bez lietas dalībnieku piedalīšanās - izskatīs šā gada martā ierosināto lietu par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību.
        
Lieta ierosināta marta sākumā par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību.
        
Satversmes tiesa paredzējusi vērtēt Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras savu darbību maksātnespējas procesa administratora amatā ir sākušas saskaņa ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 13.panta prasību par augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.
        
Savukārt apstrīdētais Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7.punkts pieņemts 2010.gadā un ievieš jaunas prasības attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību, nosakot par obligātu augstāko izglītību tiesību zinātnē. Tiem maksātnespējas administratoriem, kam šādas izglītības nav, tā jāiegūst līdz 2017.gada 1.janvārim un studijas jāsāk līdz 2012.gada 1.janvārim.
         
Lieta ierosināta par Maksātnespējas likuma 13.panta un šī likuma pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Latvijas Satversmes 1., 91. un 106.pantam.
 

Maza apmēra prasības celšanai tiesā turpmāk pietiks ar vienkāršas veidlapas aizpildīšanu

Ministru kabinets 2011.gada 11.oktobrī apstiprināja Ministru kabineta noteikumus Nr. 783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām”, kas izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.20 panta pirmo daļu un 250.23 panta pirmo daļu.
 
Noteikumi spēkā stājās 2011.gada 19.oktobrī.

Līdz šim, lai celtu prasību tiesā, neatkarīgi no prasības summas, personai pašai bija jāsagatavo pieteikums, ietverot tajā Civilprocesa likumā norādīto informāciju, taču turpmāk, ja prasības apmērs nebūs liels, tad prasītājam pietiks ar vienkāršas veidlapas aizpildīšanu.
 
Ar noteikumiem apstiprinātas prasības pieteikuma veidlapas un atbildētāja paskaidrojuma veidlapas prasībām par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu.
 

Civilprocesa likuma
250.19 panta otrajā daļā ir noteikts, ka lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, ja galvenais parāds vai — prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu — maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 1500 latus. Maksājumu kopsumma prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu attiecināma uz katru bērnu atsevišķi. 

Ja puses veidlapās būs norādījušas, ka vēlas lietu skatīt rakstveida procesā, nebūs nepieciešams rīkot tiesas sēdi.

!!!Ar detalizētiem Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.783 „Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām” var iepazīties interneta vietnē, www.likumi.lv.

Iespēja noslēgt līgumu ar Valsts zemes dienestu par informācijas saņemšanu

         Lai atvieglotu maksātnespējas procesā nepieciešamās informācijas pieprasīšanas un saņemšanas procesu, Administratoru asociācija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu ir izstrādājis līguma projektu par publiskā pakalpojuma sniegšanu maksātnespējas procesa administratoriem. Noslēdzot līgumu, maksātnespējas procesa administratoriem ir iespēja līgumā noteiktajā kārtībā Maksātnespējas likumā noteikto funkciju veikšanai elektroniski pieprasīt, bet Valsts zemes dienests elektroniskā veidā izsniedz informāciju no kadastra informācijas sistēmas par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Tāpat maksātnespējas procesa administratoriem ir iespējams elektroniski iesniegt Valsts zemes dienestam iesniegumu par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā līgumā noteiktajā kārtībā.

       
Lai noslēgtu līgumu par publiskā pakalpojuma sniegšanu, maksātnespējas procesa administratoram ir jāaizpilda veidlapa līguma noslēgšanai un jāiesniedz tā Valsts zemes dienestam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv, vai jāiesniedz Valsts zemes dienestā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV-1050.
 

        
Valsts zemes dienests piecu darba dienu laikā sagatavos līgumu, to parakstīs un nosūtīs maksātnespējas procesa administratoram.
      Līguma projekts, veidlapa līguma noslēgšanai un nosacījumi sadarbībai ar Valsts zemes dienestu atrodami šeit: http://www.vzd.gov.lv/maksatnespejas-procesa-administratoriem/.

Mainīta kārtība ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā

            2011.gada 14.jūlijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā”. 
      Ar šiem grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā”:
1)      papildināti ar jaunu veidlapu, kas paredzēta ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulci maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc 2010. gada 1. novembra un noteikt, ka minēto veidlapu izmanto attiecīgajos maksātnespējas procesos;
2)      noteikts, ka šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā veidlapa „Pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par kreditoru sapulci” un 2.2. apakšpunktā minētā veidlapa „Pieteikums ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā par izsoles norisi” ir izmantojama maksātnespējas procesos, kuri uzsākti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

      Izsludinātie grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu
izdarīšanai maksātnespējas reģistrā” stājas spēkā ar 2011.gada 15.jūliju.

     
Ar pilnu grozījumu Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 „Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā” tekstu var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=233055

Izsludināti grozījumi Zemesgrāmatu likumā

            Informējam, ka 2011.gada 16.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināts likums „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā.”
          
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā cita starpā paredz Zemesgrāmatu likuma 46.pantā noteikt, ka maksātnespējas atzīme ir šķērslis jebkuram labprātīgam vai piespiedu nostiprinājumam, izņemot šādus gadījumus:
  1)Iesniegta sūdzība par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu;
   2) Nostiprinājumu pieļauj Maksātnespējas likums.
 
            Līdz ar to Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos zemesgrāmatā būs iespējams nostiprināt ar nekustamo īpašumu saistītās tiesības arī tajos gadījumos, ja zemesgrāmatā ierakstīta maksātnespējas atzīme. 
            Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 118.1 pantu zemesgrāmatau personu rādītājā tiks uzturētas ziņas par personām, attiecībā uz kurām zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi zvērināta tiesu izpildītāja, maksātnespējas procesa administratora, procesa virzītāja vai nodokļu administrācijas (paziņojuma iesniedzēja) paziņojumu par piedziņas atzīmi, ķīlas tiesības atzīmi, maksātnespējas atzīmi vai atzīmi, ko ieraksta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.pantu gadījumos, kad personai zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 
            Ar pilnu likuma „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” tekstu var iepazīties šeit: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=231632

Atzinīgi novērtēta Administratoru asociācijas Sertifikācijas centra darbība

           Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs  2010.gadā tika akreditēts atbilstoši valsts standartam LVS NE ISO/IEC 17024 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” (turpmāk – Standarts). Akreditācijas sfēra ir maksātnespējas procesa administratora profesionālās kvalifikācijas sertificēšana.  
           Pamatojoties uz Standarta prasībām, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 2011.gada 16.martā veica uzraudzības vizīti, kurā tika novērtēta Sertifikācijas centra atbilstība iepriekš minētā Standarta prasībām un tā skaidrojumiem IAF GD 24:2009 visā pieteiktajā sfērā.
           Ņemot vērā, ka 2010.gada 1.novembrī stājās spēkā jauns Maksātnespējas likums un 2010.gada 9.novembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.1038 „Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība”, kas paredz izmaiņas maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtībā, Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs pirms uzraudzības vizītes veica apjomīgas izmaiņas vadības sistēmas dokumentācijā, kas tika vērtēti uzraudzības vizītē. 

Informējam, ka ar 2011.gada 6.jūnija Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu Nr.101/2011 Sertifikācijas centram tiek saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024 Standarta prasībām visā akreditācijas sfērā, izslēdzot no nereglamentētās sfēras un iekļaujot reglamentētajā sfērā – maksātnespējas procesa administrators. Akreditācijas darbības laiks noteikts līdz 2014.gada 21.jūnijam.

Izsludināti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu

            Informējam, ka 2011.gada 5.maijā valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Tā kā ar šā gada 7. aprīlī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par grāmatvedību ir noteiktas jaunas prasības attaisnojuma dokumentiem un grozīti šo dokumentu, kā arī grāmatvedības reģistru un citu grāmatvedībā esošo dokumentu glabāšanas noteikumi, tad līdz ar to ir nepieciešams grozīt arī attiecīgās prasības noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.
            Noteikumu projekts paredz precizēt līdzšinējo regulējumu uzņēmumiem attiecībā uz papīra vai elektroniskā formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra izstrādāšanu, noformēšanu un glabāšanu un noteikt jaunu regulējumu attiecībā uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra elektroniskās kopijas sagatavošanu, saglabāšanu vai tās pareizības apliecināšanu.
            Aicinām Administratoru asociācijas biedrus iepazīties ar izsludināto noteikumu projektu un sniegt par to savu viedokli un priekšlikumus.
            Viedokli un priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 2011.gada 18.maijam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi administratori@administratori.lv.
Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40215581

Administratoru asociācija maina juridisko adresi un atrašanās vietu

 

No 2011.gada 4.aprīļa Administratoru asociācija atradīsies jaunās telpās Rīgā, Strēlnieku ielā 9 – 14.
Sazināšanās ar Administratoru asociāciju arī turpmāk iespējama pa līdzšinējo tālruņa Nr. 67814250, fakss: 67814251, e-pasts: administratori@administratori.lv.
Sakarā ar pārvākšanos uz jaunajām Administratoru asociācijas telpām 2011.gada 1.aprīlī iespējami sakaru līdzekļu darbības traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

drukāt >