Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Par biedrību
Sākums>Par biedrību


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Mainīta darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtība

30.12.2011

2012.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.
    Saskaņā ar izdarītajiem grozījumiem gadījumā, ja administrators ir iesniedzis valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu, juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu sarakstu un kreditoru prasījumu segšanas plānu viņš sastāda pēc tam, kad saņemta Maksātnespējas administrācijas informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu. Administrators iesniedz tiesai pieteikumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu ne agrāk kā pēc tam, kad saņemta Maksātnespējas administrācijas informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu.
    Ar minētajiem grozījumiem mainīts līdzšinējais regulējums, kas paredzēja, ka Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaita administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem.
    No 2012.gada 1.janvāra darbiniekiem no darbinieku prasījumu garantiju fonda pienākošās summas ar pārskaitījumu uz bankas kontu izmaksās Maksātnespējas administrācija. 
    Iepriekš minētās izmaiņas normatīvajos aktos netiek piemērotas to darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, bet tiem tiek piemērotas likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā 2011.gada 31.decembrī.
    2011.gada 27.decembrī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksāšanas kārtība”.
     Ar minētajiem noteikumiem ir noteikta citāda darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtība.
     Ar šo noteikumu stāšanos spēkā no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas turpmāk aprēķinās tikai Maksātnespējas administrācija. Darbinieku prasījumus par darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstu aprēķinās kalendāro dienu skaitu attiecīgajā periodā reizinot ar kalendārās dienas vidējo izpeļņu, kas aprēķināta, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem izmaksājamā summa nepārsniegs Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos darbinieka ienākumus attiecīgajā periodā.
    Piešķirto līdzekļu izmaksu darbiniekam veiks Maksātnespējas administrācija, pārskaitot tos uz darbinieka norādīto norēķinu kontu.
    Kārtība paredz administratoram tiesības saņemt atlīdzību 4,50 latu par katru darbinieku, kura prasījumi ir apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.
    Jaunais regulējums tiks piemērots maksātnespējas procesiem, kuri pasludināti no 2012. gada 1.janvāra.
 
Ar normatīvā regulējuma izmaiņām var iepazīties šeit:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242122
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56944&version_date=01.01.2012

drukāt >