Sākums>Apmācību centrs

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Juridiskā un korespondences adrese: Ausekļa iela 3-7B, Rīga, LV-1010
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 3-16B, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Izbeigta sertifikāta darbība

17.08.2016

17.08.2016. pieņemts lēmums par Normundam Šlitkem izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00084 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Normunda Šlitkes lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Apturēta sertifikāta darbība

16.08.2016

16.08.2016. pieņemts lēmums par Artai Snipei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00351 darbības apturēšanu līdz 16.02.2018.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Izbeigta sertifikāta darbība

15.08.2016

15.08.2016. pieņemts lēmums par Indrai Kaniņai-Šlitkei izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00161 darbības izbeigšanu pirms tajā noteiktā termiņa beigām. Lēmums pieņemts pēc Indras Kaniņas-Šlitkes lūguma Maksātnespējas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punkta kārtībā. 

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Maksātnespējas politikas pamatnostādņu projekts neparedz sekmēt nozares attīstību

11.08.2016

Tieslietu ministrijas sagatavotais Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu projekts 2016.-2020.gadam neveicinās maksātnespējas jomas attīstību, jo tajā ietvertie rīcības virzieni un izvirzītie mērķi ir vispārīgi un deklaratīvi, turklāt nav vērsti uz būtiskāko maksātnespējas jomā pastāvošo problēmu risināšanu, uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija). 
 
„Vērtēšanai Ministru kabineta komitejā nodotais politikas plānošanas dokumenta projekts ir nederīgs nozares attīstības plānošanai, un tikai formāli izpilda Valsts kontroles 2015.gada 3.marta revīzijas ziņojumā „Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?” noteikto,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.
 
Administratoru asociācija uzskata, ka Tieslietu ministrija kā par maksātnespējas jomas attīstību atbildīgā institūcija joprojām nav novērsusi Valsts kontroles konstatēto, proti, „nav veikusi nepieciešamos pasākumus valsts politikas plānošanā, tā neveicinot konsekventu un pēctecīgu maksātnespējas politikas plānošanu, maksātnespējas normatīvā regulējuma tiesisko stabilitāti, sistēmisku pieeju problemātisko jautājumu identificēšanai un risināšanai.” (Valsts kontroles revīzijas ziņojums „Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?”, 03.03.2015.).
 
Administratoru asociācija norāda, ka maksātnespējas politikas attīstības plānošanas dokumentā jāietver konkrēti, izmērāmi un sasniedzami mērķi, kā arī jāparedz konkrēti soļi, kā plānots virzīties noteikto mērķu sasniegšanas virzienā. Tā vietā Tieslietu ministrijas izstrādātais pamatnostādņu projekts satur deklaratīvus rīcības virzienus un sekundārus uzdevumus, kas tikai netieši varētu ietekmēt maksātnespējas jomas attīstību, piemēram, veicināt uzņēmēju informētību par tiesiskās aizsardzības procesu, novērst regulējuma neskaidrības u.tml., norāda Administratoru asociācija.
 
„Pat ja maksātnespējas procesa norises regulējumā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas, tad pamatnostādņu projektā tādas nav paredzētas,” pauž O.Cers. Kā piemēru O.Cers norāda dokumenta projektā paredzētās izmaiņas administratoru sertificēšanas sistēmā, kas ir izvirzītas kā konceptuāls jautājums, kaut arī nekādā veidā neietekmē maksātnespējas procesa rezultatīvos rādītājus. 
 
Administratoru asociācija norāda, ka maksātnespējas procesa administratora kandidātu atlases kritēriji un kvalifikācijas prasības ir ļoti augstas (kvalifikācijas eksāmenu vidēji nokārto 40% pretendentu), turklāt nepilnības vai pārkāpumi Administratoru asociācijas īstenotajā administratoru sertificēšanas procesā nav konstatētas. To apliecina Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja ikgadēja akreditācijas uzraudzība, kuras ietvaros tiek veikta Sertifikācijas centra darbības novērtēšanu, kā arī klātienē tiek uzraudzīta administratoru kvalifikācijas eksāmena norise. Administratoru asociācija uzsver, ka Latvijas Nacionālā akreditācijas centra piešķirtā akreditācija ar darbības laiku līdz 2019.gada 19.jūnijam ir augstākais kvalitātes apliecinājums Administratoru asociācijai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanā. 

Aicinām pieteikties uz septembrī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

11.08.2016

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz 2016.gada septembrī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

  • 13.09.2016. "Administratīvo pārkāpumu lietvedība. Tiesu prakse." (6 ak. h). Pasākuma vadītāja – Inga Putra, tiesnese Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
  • 22.09.2016. "Aktualitātes fizisko personu maksātnespējas lietās. Problemātika un tiesu prakse.". Pasākuma vadītāji: Ieva Bāliņa – Rīgas rajona tiesas tiesnese, Uldis Apsītis – sertificēts maksātnespējas procesa administrators, Latvijas Sertificēto maksātnespējas administratoru asociācijas padomnieks juridiskajos jautājumos. 
  • 27.09.2016. "Notariālā akta pierādījuma un izpildu spēks" (4 ak. h). Pasākuma vadītājs – Gatis Litvins, Dr.iur., Notariāta institūta direktors, vairāku Latvijas un starptautisku publikāciju autors, grāmatu un pētījumu līdzautors.

Aicinām reģistrēties, izmantojot elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas pieejama šeit.

Izbeigta sertifikāta darbība

11.08.2016

11.08.2016. pieņemts lēmums par Jānim Strencim izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00450 darbības izbeigšanu Maksātnespējas likuma 17.panta 3.1 daļas kārtībā.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Sākusies pieteikšanās administratora eksāmenam

08.08.2016

01.08.2016. sākās pieteikšanās maksātnespējas procesa administratora eksāmenam ar norises laiku 2016.gada novembrī. Pretendenti eksāmenam var pieteikties līdz 02.09.2016.

Informācija pretendentiem par pieteikšanos eksāmenam

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Sertifikācijas centrā - Rīgā, Ausekļa ielā 3-7B, tālrunis: 67814250, e-pasts: administratori@administratori.lv

Apturēta sertifikāta darbība

08.08.2016

03.08.2016. pieņemts lēmums par Agnesei Belickai-Stumbergai izsniegtā maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00552 darbības apturēšanu līdz 15.01.2017.

Administratoru asoiciācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.drukāt >