Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Valde
Sākums>Par biedrību>Biedrības institūcijas>Valde


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Valde

Valde ir pārvaldes institūcija, kas saskaņā ar likumu vada un pārstāv biedrību.

Valde veic šādus uzdevumus:

 • Pārzina un vada biedrības lietas;
 • Reprezentē un pārstāv biedrību;
 • Pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem;
 • Organizē likumam atbilstošu grāmatvedības uzskaiti;
 • Uzņem biedrus biedrībā, kā arī lemj par biedra darbības apturēšanu vai atjaunošanu statūtos paredzētajā kārtībā;
 • Ved biedru, senioru un goda biedru reģistrus;
 • Sasauc un sagatavo sapulces;
 • Organizē to personu apmācības, kuras vēlas iegūt administratora kvalifikāciju;
 • Organizē pārbaudījuma kārtošanu administratora kvalifikācijas iegūšanai vai paaugstināšanai;
 • Izsniedz un anulē biedra apliecību, kā arī aptur vai pagarina tās darbību;
 • Uzrauga, vai biedru darbība maksātnespējas procesā atbilst likuma prasībām;
 • Izskata sūdzības par biedru lēmumiem vai rīcību;
 • Sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī publiskus pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām maksātnespējas jautājumos;
 • Organizē metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu maksātnespējas procesa jautājumos;
 • Organizē personu apmācību par maksātnespējas procesu un citiem tiesību jautājumiem;
 • Nodrošina savstarpējās informācijas apmaiņu ar citām institūcijām biedrības darbības jomā;
 • Apstiprina pašpalīdzības kases nolikumu;
 • Apstiprina administratoru speciālās lietvedības dokumentu veidlapas un nosaka to lietošanas kārtību;
 • Pieņem lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu
 • Sniedz atskaites padomei un biedru kopsapulcei;
 • Pilda citus statūtos noteiktos uzdevumus.

Valdes locekļi
Valdes locekļu skaitu nosaka un valdes locekļus ievēlē biedru sapulce.

Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi. Valdes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai. Valde pati sadala pienākumus valdes locekļu starpā.

Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.

Valdes priekšsēdētājs un vietnieki
Valdes priekšsēdētājs:

 • organizē valdes darbu, nodrošinot statūtu un sapulces lēmumu izpildi;
 • sadala pienākumus starp valdes locekļiem;
 • sagatavo un vada valdes sēdes.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus tikai tad, ja valdes priekšsēdētājs ir prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai, ja valdes priekšsēdētājs devis tādu uzdevumu.

Valdes sēdes
Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā - viņa vietnieks pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi mēnesī.

Tiesības prasīt valdes sēdes sasaukšanu ir katram valdes loceklim, kā arī padomei, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.

Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētājam.  

VALDES SASTĀVS

drukāt >