Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Biedru sapulce
Sākums>Par biedrību>Biedrības institūcijas>Biedru sapulce


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Biedru sapulce

Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

 • apstiprināt biedrības statūtus, profesionālos standartus, nolikumus, ētikas kodeksu un grozījumus tajos;
 • ievēlēt, pārvēlēt un atsaukt padomi un noteikt padomes locekļu atalgojumu;
 • ievēlēt, pārvēlēt un atsaukt valdi un noteikt valdes locekļu atalgojumu;
 • ievēlēt revidentus un noteikt to atalgojumu;
 • apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
 • noteikt biedru iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas apmēru;
 • lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
 • veidot pastāvīgās un pagaidu komisijas un noteikt to funkcijas un pilnvaras;
 • pilnvarot citas pārvaldes institūcijas konkrētu uzdevumu veikšanai;
 • lemt par asociācijas biedra seniora un goda biedra statusa piešķiršanu;
 • pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
 • izlemt jebkurus citus jautājumus, arī tādus, kas ir valdes, padomes vai citu institūciju kompetencē.

Biedru sapulces sasaukšana
Valde sasauc biedru sapulci saskaņā ar likumā vai statūtos noteikto kārtību likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos vai tad, ja biedru sapulces sasaukšana nepieciešama biedrības interesēs.

Kārtējās biedru sapulces sasauc valde ne retāk kā reizi gadā.

Ārkārtas kopsapulces sasauc valde viena mēneša laikā saskaņā ar valdes vai padomes lēmumu vai revidenta, vai vienas desmitdaļas biedru rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

Valde izziņo biedriem par biedru sapulci rakstiski uz biedru dzīves vietas adresēm atbilstoši biedru reģistrā ierakstītām ziņām ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas, kā arī ievieto attiecīgu sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

Ja valde nesasauc biedru sapulci, pamatojoties uz šā panta otro daļu, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.

Biedru sapulces norise
Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus sakarā ar kvoruma neesamību, valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām noteiktajā kārtībā no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šādi sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

Ja, sasaucot sapulci, ir pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi par sapulces sasaukšanas kārtību un termiņiem, biedru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, izņemot gadījumus, kad biedru sapulcē piedalās visi biedri.

Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem biedru sapulce.

Biedru sapulces lēmumi
Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru, vai tā izslēgšanu no biedrības.

Visi balsojumi biedru sapulcē ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

Biedru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu
Tiesa, pamatojoties uz biedrības biedra, valdes locekļa, revidenta (arī citas institūcijas, ja tas noteikts statūtos) pieteikumu, var atzīt biedru sapulces lēmumu par spēkā neesošu, ja šāds lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumu vai statūtiem vai ir pieļauti būtiski pārkāpumi sapulces sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā. Prasību var celt triju mēnešu laikā no dienas, kad attiecīgā persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par biedru sapulces lēmumu, bet ne vēlāk par gadu no lēmuma pieņemšanas dienas.

drukāt >