Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Padome
Sākums>Par biedrību>Biedrības institūcijas>Padome


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Padome

Padome ir biedrības pārvaldes institūcija, kas pārstāv biedru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes un citu institūciju darbību.

Padomei ir šādi uzdevumi:

 • Pastāvīgi uzraudzīt valdes un citu institūciju darbu;
 • Uzraudzīt, lai biedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un biedru sapulces lēmumiem;
 • Izskatīt biedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par ienākumu izlietošanu un kopā ar savu ziņojumu iesniegt tos kopsapulcei;
 • Iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir biedru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu;
 • Analizēt administratoru darbību reglamentējošos normatīvos aktus, apkopot un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai;
 • Skatīt jautājumu par administratora un administratora palīga kvalifikācijas prasībām un to apmācības programmām;
 • Realizēt biedrības sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu institūcijām informācijas un pieredzes apmaiņai;
 • Lemt par biedrības dalību citās Latvijas vai starptautiskajās organizācijās;
 • Veikt citus biedrības statūtos noteiktos uzdevumus.

Padomei ir šādas tiesības:

 • Jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par biedrības stāvokli un iepazīties ar visām valdes darbībām;
 • Pārbaudīt biedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un visu mantu;
 • Iesniegt valdē pieprasījumu sasaukt biedru kopsapulci ar noteiktu darba kārtību;
 • Risināt citus jautājumus un pieņemt pagaidu lēmumus par jautājumiem, kas ir kopsapulces kompetencē, līdz kopsapulces sasaukšanai un jautājuma izskatīšanai
 • Izskatīt jautājumus, kas biedrības statūtos ir deleģēti valdei, izņemot likumā noteiktos ierobežojumus.

Padomes locekļu skaitu nosaka un padomes locekļus ievēlē biedru sapulce.

Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par četriem gadiem.

Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai tad, ja padomes priekšsēdētājs ir prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai, ja padomes priekšsēdētājs devis tādu uzdevumu.

Padomes priekšsēdētājs organizē padomes darbību, nodrošinot statūtu un sapulces lēmumu izpildi.
Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā - viņa vietnieks pēc nepieciešamības, taču ne vēlāk kā reizi ceturksnī.

Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, taču ne mazāk kā ar trim padomes locekļu balsīm.

PADOMES SASTĀVS

drukāt >