Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU PRETENDENTU APMĀCĪBAI

04.10.2019

Biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru asociācija), atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.288 " Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība", izsludina pieteikšanos maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācībai.

Apmācības programmā iekļauti šādi priekšmeti:
 • maksātnespēja un administratoru profesionālā ētika – 33 ak h;
 • grāmatvedība un finanses – 20 ak h;
 • civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtība – 10 ak h;
 • nodokļi un to administrēšana – 10 ak h;
 • ekonomika un komersantu pārvalde – 10 ak h;
 • darba tiesības un darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā – 10 ak h; 
 • lietvedība un arhīvniecība – 10 ak h. 
Apmācības programmas apjoms – 103 akadēmiskās stundas (1 ak h = 45 min).

Apmācībai aicināta pieteikties jebkura persona, kura:
 • vēlas veidot savu profesionālo karjeru maksātnespējas procesa administratora profesijā;
 • vēlas iegūt un/vai papildināt zināšanas par maksātnespējas procesa administratora darbību un maksātnespējas procesa norisi.
Administratoru asociācija aicina interesentus pieteikties apmācībai līdz 2019.gada 20.oktobrim (ieskaitot).

Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), to nosūta uz Administratoru asociācijas elektroniskā pasta adresi: administratori@administratori.lv  


Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora pretendenta apmācībai, jābūt veiktai samaksai par apmācību.

Maksa par administratora pretendenta apmācību ir 1000 EUR + PVN 21%.

Saņēmējs: Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija
Reģistrācijas numurs:  LV40008073746
Banka: AS „Swedbank", kods HABA LV22
Norēķinu konta Nr.: LV33HABA0551004540963
Maksājuma mērķis: /vārds, uzvārds/ maksa par administratora pretendenta apmācību

Plānotais apmācības grafiks:
Nodarbības Nr. Datums  Laiksak h   Nodarbības Nr.Datums  Laiksak h 

1.nodarbība  

 01.11.2019. 12:00-16.45 5 8.nodarbība 23.11.2019. 10:00-18:159 

 2.nodarbība

 02.11.2019. 10:00-19:00 10 9.nodarbība 29.11.2019. 12:30-17:30 6

3.nodarbība

 08.11.2019. 12:30-17:306  10.nodarbība 30.11.2019. 10:00-19:00 10

4.nodarbība

 09.11.2019. 10:00-19:00 10 11.nodarbība 06.12.2019. 12:30-15:45 4

 5.nodarbība

 15.11.2019. 12:30-17:306  12.nodarbība 07.12.2019. 10:00-19:0010 

 6.nodarbība

 16.11.2019. 10:00-19:00 10 13.nodarbība 13.12.2019. 12:30-17:30 6

7.nodarbība

 22.11.2019. 12:30-16:455  14.nodarbība 14.12.2019. 11:00-16:15 6
  
Plānotā apmācības vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīgā, Administratoru asociācijas telpās.
 • Apmācību programmas noklausīšanās ir obligāts priekšnosacījums maksātnespējas procesa administratora eksāmena kārtošanai.
 • Administratora pretendentam izsniedz apliecinājumu, ja viņš ir noklausījies vismaz 80 % no apmācības programmas apjoma.
Svarīgi! Ja maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības grupa netiks nokomplektēta, apmācība netiks organizēta un veiktā samaksa par apmācību tiks atmaksāta.

Kontaktpersona organizatoriskos jautājumos: 
Administratoru asociācijas izpilddirektore Justīne Plūmiņa-Margeviča, mob. tālr. 29490910. 

Ar grozījumiem Maksātnespējas likumā precizē parādnieka pienākumus maksātnespējas procesā

17.09.2019

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par parādnieka pienākumiem fiziskas personas maksātnespējas procesā, Ministru kabinets ir atbalstījis redakcionālus grozījumus Maksātnespējas likumā.

Grozījumi skaidri definē Maksātnespējas likuma normas tā piemērotājiem, precizējot, ka parādniekiem fiziskās personas maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros nav jānovirza viena trešdaļa no saviem ienākumiem kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Līdz 2015. gada 28. februārim Maksātnespējas likumā bija skaidri noteikts, ka parādniekam (fiziskai personai) ir pienākums bankrota procedūras laikā novirzīt vienu trešdaļu no saviem ienākumiem kreditoriem.

Savukārt 2015. gada 1. martā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, ar ko atbrīvoja parādnieku no minētā pienākuma pildīšanas.

2019. gada sākumā Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, kurā norādīja uz līdzšinējās prakses neatbilstību likumdevēja gribai, 2015. gadā veicot grozījumus Maksātnespējas likumā.

Tieslietu ministrijas ieskatā pašreizējā grozījumu interpretācija neatbilst likumdevēja mērķim, tāpēc ar grozījumiem plānots novērst interpretācijas kļūdas Maksātnespējas likuma normās.

Likumprojektā ietvertās normas kopumā neparedz jaunas tiesības vai pienākumus, tikai precizē likumdevēja gribu, arī turpmāk nodrošinot attiecīgo normu atbilstošu piemērošanu.

Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz godprātīgiem parādniekiem, kuriem jebkurā brīdī var tikt izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process ilgstošas atšķirīgas likuma normu izpratnes dēļ, likumprojektā paredzēta tā nekavējoša spēkā stāšanās. Likumprojekts vēl jāskata Saeimā.
 
Informācijas avots: www.juristavards.lv (tiešsaite: https://m.juristavards.lv//zinas/275182-ar-grozijumiem-maksatnespejas-likuma-precize-likumdeveja-gribu-attieciba-uz-paradnieka-pienakumiem-fiziskas-personas-maksatnespejas-procesa?sfns=mo) 
 
 

Prezentēts pētījums

16.09.2019

Š.g. septembrī Tieslietu ministrijā prezentēti Maksātnespējas kontroles dienesta 2018.gadā pasūtītā pētījuma "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti" rezultāti un tajā iekļautās rekomendācijas, uzmanību pievēršot tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk – TAP) rezultatīvajiem rādītājiem, TAP uzņēmumu raksturojumam, finansēm un TAP metodēm.

Pētījums piejams Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē ŠEIT
 
Informācijas avots: Maksātnespējas kontroles dienests

Sēru vēsts

20.08.2019

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone) 

Negaidīti un pāragri mūžībā devies mūsu ilggadējais kolēģis un asociācijas biedrs Uģis Šleiers.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī domās esam kopā ar Uģa ģimeni, tuviniekiem un draugiem. 

Par Administratoru asociācijas starptautisko sadarbību

12.07.2019

2016.gada 20.septembrī tika nodibināta starptautiskā administratoru pašpārvaldes organizāciju asociācija EUROPEAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY PRACTITIONERS’ORGANISATIONS (turpmāk – EIP). Administratoru asociācija ir viena no šīs asociācijas dibinātājām un dalīborganizācijām. Administratoru asociāciju sadarbībā EIP pārstāv Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka.

Šobrīd EIP ir izveidota mājaslapa, kurā var iepazīties un iegūt informāciju par šīs asociācijas biedriem, tās valdi, kuras sastāvā ir arī Administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka, kā arī iepazīties ar EIP darbības mērķiem un uzdevumiem. 

Administratoru asociācija aicina biedrus apmeklēt un iepazīties ar EIP mājaslapu: http://eip-association.eu/.

Par Eiropas Parlamenta pieņemto direktīvu

26.06.2019

2019.gada 20.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Eiropas Padomē pieņemtā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju).

Ar iepriekš minētās direktīvas angļu valodas versiju var iepazīties šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&qid=1561545030564&from=EN

03.07.2019. - ĒTIKAS NOZĪME MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORA DARBĀ

20.06.2019

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "ĒTIKAS NOZĪME MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORA DARBĀ” (4 ak. h), kas norisināsies 2019.GADA 3.JŪLIJĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: DZINTARS ZAĻŪKSNIS – Mg.iur., Ekonomikas un kultūras augstskolas, Alberta koledžas pasniedzējs.

Norises laiks: plkst. 11:00-14:15
Norises vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīga (3.stāvā).

REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEIT.

28.06.2019. - AKTUĀLĀKĀ JUDIKATŪRA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ

17.06.2019

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina pieteikties uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "AKTUĀLĀKĀ JUDIKATŪRA MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ” (4 ak. h), kas norisināsies 2019.GADA 28.JŪNIJĀ.

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma vadītājs: IEVA BĀLIŅA – Rīgas rajona tiesas tiesnese.

Norises laiks: plkst. 10:00-13:15
Norises vieta: Dzirnavu iela 73-2, Rīga (3.stāvā).
 
REĢISTRĒŠANĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PASĀKUMAM ŠEITdrukāt >