Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Pieņemts Satversmes tiesas spriedums par administratoram nepieciešamo izglītību

23.11.2011

2011.gada 22.novembrī Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā par Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2.punkta un Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91.un 106.pantam

Apstrīdētajā tiesību normā - Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2.punktā likumdevējs noteicis, ka par administratoru var būt persona, kura saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu.

Savukārt apstrīdētais Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punkts paredz termiņu, kurā sertificētiem administratoriem ar augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā ir jāuzsāk studijas un jāiegūst augstākā izglītība tiesību zinātnēs, lai varētu turpināt administratora pienākumu pildīšanu.

Satversmes tiesa vērtēja prasību attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītībai izvirzāmajām prasībām, t.i., obligāta augstākā izglītību tiesību zinātnē un termiņiem  kādā tiem maksātnespējas administratoriem, kam šādas izglītības nav jāuzsāk studijas un jāiegūst augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
Izskatot šo lietu Satversmes tiesa nosprieda: 

     1) Atzīt spēkā neesošiem no 2012.gada 1.marta Maksātnespējas likuma pārejas noteikuma 7.punkta pirmajā, otrajā un trešajā teikumā noteiktos termiņus par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, kas nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika;
     2) Atzīt Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un 106.pantam, ja likumdevējs līdz 2012.gada 1.martam grozīs  Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 7.punkta pirmajā, otrajā un trešajā teikumā noteiktos izglītības iegūšanas termiņus, nodrošinot personām iespēju saprātīgā laikā izpildīt prasību par augstāko izglītību tiesību zinātnēs.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

!!!Ar detalizētu Satversmes tiesas spriedumu var iepazīties interneta vietnē - http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2011_04_01_spriedums.pdf.

drukāt >