Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Apmācību centrs
Sākums>Apmācību centrs


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

LMPAA Sektorālais risku novērtējums 2023

18.08.2023

Administratoru asociācija informē, ka Biedru sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” ir iespēja iepazīties ar Administratoru asociācijas Sektorālo risku novērtējumu 2020.-2022.

Administratoru asociācija līdzīgi kā iepriekšējā Sektorālā risku novērtējumā (2020) ir secinājusi, ka sektora riska līmenis novērtējams kā vidēji zemsTā kā maksātnespējas procesa administratori ir kļuvuši par NILLTPF novēršanas likuma subjektiem tikai 2020. gada 1. janvārī, nav identificēti specifiski riski, kas būtu attiecināmi uz maksātnespējas sektoru un maksātnespējas procesa administratoriem kā NILLTPF novēršanas likuma subjektiem.

Administratoru asociācija kopumā ir piedāvājusi sešus sektora identificēto risku mazinošu pasākumu svarīgākie priekšlikumi, piemēram:

(1)    Ņemot vērā, ka gan biedrība “Latvijas Maksātnespējas procesu administratoru asociācija”, gan Maksātnespējas kontroles dienests kā uzraugošās iestāde NILLTPF novēršanas likuma tvērumā ir salīdzinoši nesen, ir nepieciešams turpināt darbu pie vienveidīgu instrukciju un vadlīniju izstrādes, uzraudzības iestāžu savstarpējās sadarbības un uzraudzības funkciju nostiprināšanas caur kopīgām darbinieku apmācībām, kuri tiešā veidā pilda NILLTPF novēršanas likuma prasību kontroli un uzraudzības pasākumus, tādējādi nodrošinot uzraudzības funkciju kapacitātes pilnveidošanu un profesionālo izaugsmi NILLTPF novēršanas likuma tvērumā. 

(2)          Ievērojot to, ka NILLTPF novēršanas likums sākotnēji ir bijis paredzēts finanšu nozarei, to laika gaitā pakāpeniski papildinot ar nefinanšu sektora subjektiem, taču neizmainot likuma struktūru un prasības vienlīdzīgi attiecinot uz visiem subjektiem, pastāv vieta uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, nodalot prasības finanšu un nefinanšu sektora subjektiem, jo atsevišķas tiesības, pienākumi, prasības un procedūras joprojām atšķiras starp finanšu un nefinanšu sektoru. 

(3)         Maksātnespējas kontroles dienestam savā tīmekļvietnē nodrošināt Maksātnespējas kontroles dienesta un Disciplinārsodu komisijas pieņemto un spēkā stājušos anonimizētu lēmumu par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpumiem, tai skaitā, NILLTPFN jomā, pieejamību, jo tas būtu nozīmīgs ieguldījums maksātnespējas procesa administratoru profesionālās darbības tiesiskuma stiprināšanā un kvalitātes uzlabošanā. Līdz ar to ir būtiski nodrošināt minēto anonimizēto lēmumu pieejamību sabiedrībai un likuma subjektiem, u.c.drukāt >