Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Kā kļūt par biedru?
Sākums>Biedriem>Kā kļūt par biedru?


Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Kā kļūt par biedru?

Iestāšanās biedrībā
Administratoru asociācijas biedru uzņemšanas kārtība
 
Persona, kas vēlas iestāties asociācijā, valdei iesniedz valdes apstiprinātu noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā par sevi norāda pieprasītās ziņas, un tam pievieno nepieciešamos ziņas apstiprinošus dokumentus, divas atsauksmes no biedriem, kuri ne mazāk kā divus gadus ir asociācijas biedri, un iestāšanās maksas samaksu apliecinošu dokumentu.
Pieteikumus par iestāšanos asociācijā izskata valde tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Padome šo termiņu var pagarināt vēl par vienu mēnesi.
Par personas pieteikumu valde izziņo visiem biedriem, nosakot termiņu atsauksmju sniegšanai.
Biedri var iesniegt rakstiskas atsauksmes par biedra kandidātu, atbalstot vai neatbalstot personas uzņemšanu asociācijā.
Lēmuma pieņemšanai par personas uzņemšanu asociācijā, valde no biedra kandidāta var pieprasīt papildus ziņas par tā darbību ar maksātnespējas procesiem saistītajās jomās.
Jautājumu par jauna biedra iestāšanos valde var nodot izskatīšanai padomei.
Valde lēmumu pieņem balsojot. Par pieņemto lēmumu jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
Personai var atteikt uzņemšanu asociācijā, ja personai pastāv likumā noteiktie ierobežojumi administratoriem vai ir citi iemesli, kuru dēļ persona nevar vai nevarēs pildīt administratora pienākumus, vai ir celti motivēti biedru iebildumi.
Balstoties uz pieņemto lēmumu par biedra uzņemšanu, valde veic ierakstus biedru reģistrā.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt padomei. Ja arī padome noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada termiņa notecēšanas.
 
Ar 27.02.2009. biedru kopsapulces lēmumu:
1) iestāšanās maksa no 01.01.2010. ir 400 LVL, bet no 01.01.2011. ir 500LVL;
2) biedra naudas apmērs ar 01.04.2009. ir 20 LVL mēnesī (jeb 240,00 LVL gadā).

 
Biedra kandidāta iesnieguma veidlapa
drukāt >