Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija | Normatīvie akti
Sākums>Par biedrību>Normatīvie akti


Kontaktinformācija

Latvijas Maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
E-pasts: administratori(at)administratori.lv


Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Normatīvie akti

Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām 

 

26.07.2010. likums "Maksātnespējas likums" [spēkā no 01.11.2010.]

Uz likuma pamata izdotie tiesību akti:

01.11.2007. likums "Maksātnespējas likums" ("LV", 188 (3764), 22.11.2007.) [stājas spēkā 01.01.2008.; zaudējis spēku 01.11.2010.] 

Uz likuma pamata izdotie tiesību akti:

 

12.09.1996. likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ("LV", 165 (650), 02.10.1996.) [stājas spēkā 12.10.1996.; zaudējis spēku 01.01.2008.] 

Uz likuma pamata izdotie tiesību akti:

 

20.12.2001. likums "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" ("LV", 188 (2575), 28.12.2001.) [stājas spēkā 01.01.2003.]

Uz likuma pamata izdotie tiesību akti: 

22.11.2011.MK noteikumi Nr.901 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2012.gadā" ("LV", 188 (4586), 30.11.2011.) [stājas spēkā 01.01.2012.] /zaudējis spēku/

 

14.10.1998. likums "Civilprocesa likums" ("LV", 326/330 (1387/1391), 03.11.1998.) [stājas spēkā 01.03.1999.]

08.06.2006. likums "Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums" ("LV", 98 (3466), 27.06.2006.; Ziņotājs, 14, 27.07.2006.) [stājas spēkā 11.07.2006.]

17.06.1998. likums "Krimināllikums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.) [stājas spēkā 01.04.1999.]

25.04.2002. likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ("LV", 69 (2644), 09.05.2002., Ziņotājs, 11, 13.06.2002.) [stājas spēkā 10.05.2002.]  

15.09.2009. MK noteikumi Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība" ("LV", 149 (4135), 18.09.2009.) [stājas spēkā 19.09.2009.] /zaudējis spēku/

06.06.2006. MK noteikumi Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā" ("LV", 101 (3469), 30.06.2006.) [stājas spēkā 01.07.2006.]

23.08.2001. MK noteikumi Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība" ("LV", 123 (2510), 29.08.2001.) [stājas spēkā 01.01.2003.]

22.10.2002. MK noteikumi Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti" ("LV",  157 (2732), 30.10.2002.) [stājas spēkā 31.10.2002.]

drukāt >