Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Aicinām uz semināru - diskusiju par ģimenes maksātnespējas procesu

2015.gada 17.aprīlī Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina maksātnespējas procesa administratorus, advokātus, juristus un citus interesentus uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu - diskusiju par ģimenes maksātnespējas regulējumu, kas ieviets ar grozījumiem Maksātnesējas likumā, kuri stājās spēkā 2015.gada 1.martā. Grozījumi paredz, ka Maksātnespējas likumā noteiktās ieinteresētās personas kopīgi var iesniegt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Ņemot vērā to, ka normatīvajos aktos nav ietverts detalizēts maksātnespējas procesa regulējums ģimenes maksātnespējas gadījumā, ir aktuāli dažādi jautājumi par normu praktisko piemērošanu.

Dalību diskusijā jau ir apstiprinājis Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš un Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis Jānis Āboliņš. Uzaicināti arī Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas pārstāvji.

Diskusija 17.aprīlī notiks no plkst. 10:00 līdz 13:15.

Ar visiem aprīlī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem varat iepazīties šeit.

Pietiekties diskusijai un citām apmācībām iespējams šeit.

Aicinām tieslietu ministru ieviest VK rekomendācijas maksātnespējas procesa uzlabošanai

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) piekrīt Valsts kontroles (turpmāk – VK) revīzijas ziņojumā par maksātnespējas procesa efektivitāti secinātajam, ka Latvijā nenotiek maksātnespējas nozares attīstības plānošana un nav definētas maksātnespējas procesa prioritātes, un aicina tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču nekavējoties sākt rekomendāciju īstenošanu maksātnespējas procesa uzlabošanai, nevis izvairīties no atbildības par maksātnespējas nozares sakārtošanu.

Administratoru asociācija pauž gandarījumu par VK veikto maksātnespējas nozares izvērtējumu un piekrīt 2015.gada 19.martā publiskotā VK revīzijas ziņojuma secinājumiem, kuros uzsvērts, ka Latvijā trūkst konsekvences maksātnespējas nozares plānošanā, reformas tajā notiek haotiski un atrauti no prakses. VK ziņojumā norāda uz vairākiem būtiskiem trūkumiem līdzšinējā Tieslietu ministrijas (TM) darbībā attiecībā uz maksātnespējas nozares sakārtošanu, tāpēc Administratoru asociācija ir neizpratnē par tieslietu ministra D.Rasnača 2015.gada 24.martā LTV1 raidījumā “Rīta panorāma” pausto viedokli, ka maksātnespējas procesa reforma ir noslēgusies, kas acīmredzot liecina, ka TM neplāno ieviest VK rekomendācijas. 

“Administratoru asociācija aicina tieslietu ministru pārtraukt izvairīšanos no maksātnespējas nozares sakārtošanas un nekavējoties sākt Valsts kontroles rekomendāciju aktīvu ieviešanu maksātnespējas procesa efektivitātes uzlabošanai, kuru galvenajam mērķim jābūt finansiālās grūtībās nokļuvušu parādnieku saistību izpildei, maksātspējas iespējamai atjaunošanai un ļaunprātīgu maksātnespējas gadījumu izskaušanai,” uzsver asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers. 
 
VK ziņojumā norāda, ka TM “kā par maksātnespējas jomu atbildīgā institūcija nav uzskatījusi par nepieciešamu sagatavot maksātnespējas politikas plānošanas attīstības dokumentu, kurā būtu noteikti ar maksātnespējas politiku sasniedzamie mērķi un rezultatīvie rādītāji – priekšnoteikums politikas efektivitātes mērīšanai. Tā rezultātā valstī nav skaidri noteikts maksātnespējas jomas attīstības virziens un nav iespējams nodrošināt konsekventu un pēctecīgu maksātnespējas politiku.” VK arī secina, ka “valstī kā prioritāte nav noteikta tādu darbību veikšana, lai, kur vien tas iespējams, maksātspēja tiktu atjaunota un, ja tas nav iespējams, parādsaistību segšanai tiktu atgūts pēc iespējas vairāk līdzekļu”. 

Administratoru asociācija uzskata par nepieļaujamu situāciju, ka pēc tik būtisku VK revīzijā konstatētu trūkumu atklāšanas TM plāno turpināt darbu tikai pie administratoru statusa izmaiņām, nerisinot VK akcentētos jautājumus par maksātnespējas procesa norisi un tā mērķu sasniegšanu. Pēc Administratoru asociācijas domām, administratoru darbības uzraudzības sistēma ir maināma, un, lai to īstenotu, nepieciešama esošās uzraudzības sistēmas pārskatīšana pēc būtības, izvērtējot procesā iesaistīto institūciju kompetenci.

Administratoru asociācija lūgs paskaidrojumus un papildus informāciju par publiski izkanējušo

Saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par iespējamiem pārkāpumiem trīs administratoru darbībā Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) lūgs minētajiem administratoriem sniegt paskaidrojumus un papildus informāciju.
 
Pēc informācijas saņemšanas Administratoru asociācijas valde lems par saņemtās informācijas nodošanu izskatīšanai Ētikas komisijā.
 
Ņemot vērā, ka Administratoru asociācijas rīcībā nav informācijas par administratoru darbību konkrētos maksātnespējas procesos, Administratoru asociācija lūgs Valsts kontroli sniegt tai pieejamos datus par tiem 13 administratoriem un viņu iespējamiem pārkāpumiem, par kuriem Valsts kontrole ir informējusi Ģenerālprokuratūru.
 
Jau ziņots, ka kopš 2015.gada 1.marta Administratoru asociācija ir tiesīga lemt par maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu, ja tiek rupji pārkāpts Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss. Turklāt ētikas kodekss, kas 2015.gada 20.februārī tika apstiprināts Administratoru asociācijas biedru sapulcē, no 1.marta ir saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Valsts kontroles ziņojums izgaismo līdz šim publiski noklusētas problēmas

„Administratoru asociācija ir gandarīta par Valsts kontroles veikto maksātnespējas nozares izvērtējumu, kas līdz šim ir vienīgais sistēmiskais audits maksātnespējas jomā. Valsts kontrole savā ziņojumā apstiprina mūsu iepriekš paustās bažas – valstij nav skaidrs redzējums par maksātnespējas nozares attīstību, maksātnespējas procesa mērķiem, kā arī administratoru uzraudzības sistēmisku pilnveidi,” norāda Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, piebilstot, ka dažādas izmaiņas gan tiek veiktas regulāri, taču tās ir fragmentāras un sadrumstalotas.

Šodien publiskotais Valsts kontroles revīzijas ziņojums par maksātnespējas procesa efektivitāti valstī izgaismo vairākas līdz šim publiski noklusētas problēmas maksātnespējas jomā. Administratoru asociācija piekrīt Valsts kontroles konstatētajam, ka Latvijā trūkst konsekvences maksātnespējas nozares plānošanā, reformas tiek veiktas haotiski un atrauti no prakses.

Administratoru asociācija uzskata, ka pēdējo gadu laikā veiktie nepārtrauktie grozījumi Maksātnespējas likumā ir veicinājuši procesu necaurskatāmību, kā arī uzņēmēju un sabiedrības neizpratni par maksātnespējas procesa mērķi un norises principiem. „Šobrīd administratori, īstenojot maksātnespējas procesus, piemēro trīs dažādus likumus, kas reglamentē maksātnespējas procesu norisi. Turklāt katrs no šiem likumiem paredz ne tikai atšķirīgas procedūras, bet arī dažādus maksātnespējas procesa mērķus,” pauž O.Cers.

Administratoru asociācija tuvāko nedēļu laikā plāno padziļināti iepazīties ar Valsts kontroles ziņojumu un izvērtēt tur iekļautās rekomendācijas attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru darba pilnveidošanu.

Maksātnespējas procesos valsts zaudē līdzekļus novēlotu maksātnespējas pieteikumu dēļ

Maksātnespējas procesos valsts kā kreditors zaudē jeb neatgūst līdzekļus novēlotu maksātnespējas procesa pieteikumu, fiktīvu kreditoru un izsoļu reiderisma dēļ, uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija).
 
Administratoru asociācija uzsver, ka valsts un citu kreditoru prasījumi maksātnespējas procesos netiek segti tādēļ, ka uzņēmumi, piesakot maksātnespēju, lielākoties jau ir iztukšoti – uzņēmumu aktīvi ir nobēdzināti un uzņēmumu kontos nav līdzekļu kreditoru prasījumu segšanai.
 
Papildus tam, ja procesā iesaistās parādnieka organizēti fiktīvi kreditori un izsolēs darbojas negodprātīgi grupējumi, maksātnespējas procesa administratoriem ir ierobežotas iespējas līdzekļu atgūšanai valsts un arī citu kreditoru interesēs.
 
Tomēr, pateicoties Administratoru asociācijas neatlaidīgai lēmumpieņēmēju uzmanības vēršanai uz šīm problēmām, daļa minēto jautājumu tiek risināti, piemēram, plānojot ieviest elektroniskās izsoles, kā arī piešķirot administratoriem tiesības vērsties tiesā par pirmšķietami fiktīvu kreditoru prasījumu noraidīšanu. 
 
Tomēr būtiskākajam jautājumam, kam Administratoru asociācija ilgstoši pievērsusi uzmanību – savlaicīgai maksātnespējas procesa pasludināšanas nodrošināšanai atbildīgās institūcijas nav pievērsušas pietiekamu uzmanību. 
 
Administratoru asociācija uzskata, ka, nenodrošinot savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšanu, Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītās problēmas atrisināt nebūs iespējams. 

Izbeigta sertifikāta darbība

12.03.2015 izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00446 darbība Lindai Zvaigznekalnei.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību  atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

Par Ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Armands Rasa

Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās Ētikas komisiju vadīs zvērināts advokāts un maksātnespējas procesa administrators Armands Rasa. Par viņa kandidatūru vienbalsīgi vienojušies Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Ētikas komisijas locekļi 2015.gada 4.martā, sanākot uz pirmo Ētikas komisijas sēdi.
 
Par komisijas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta zvērināta advokāte un maksātnespējas procesa administratore Ilze Bagatska.
 
Kā galveno Ētikas komisijas uzdevumu Ētikas komisijas priekšsēdētājs A.Rasa norāda profesionālo ētikas standartu ievērošanas veicināšanu administratoru profesionālajā darbībā, savukārt rupju ētikas normu pārkāpumu gadījumos Ētikas komisijai ir jānodrošina, ka administratora profesijā nedarbojas personas, kuras apzināti vai neapzināti rīkojas neatbilstoši profesionālajiem un ētikas standartiem. 
 
Tāpat A.Rasa norāda, ka Ētikas komisijas izveide un visiem administratoriem saistoša profesionālās Ētikas kodeksa pieņemšana ir solis ceļā uz administratoru uzraudzības jomas sakārtošanu.
 
„Ikvienam maksātnespējas procesa administratoram jāsaprot, ka jebkurai viņa  rīcībai ir jābūt ne tikai atbilstošai tiesību aktiem, bet arī savietojamai ar administratora lomu sabiedrībā un profesijai piemērojamiem profesionālajiem un ētikas standartiem. Maksātnespējas likuma un citu normatīvo aktu ievērošana nedrīkst būt tikai formāla,” akcentē A.Rasa.
 
Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksā ir noteikts, ka: “administrators neiesaistās nekādās darbībās, kas diskreditē administratoru profesiju”, un, kā norāda A.Rasa, tas faktiski nozīmē, ka jebkurā dzīves situācijā, neatkarīgi no tā, vai administrators pilda konkrēta maksātnespējas subjekta maksātnespējas administratora pienākumus, vai sniedz konsultācijas kā profesionālis, kurš pārvalda ar maksātnespējas jomu saistītus jautājumus, administratora rīcībai ir jāatbilst ne tikai likumam, bet arī ētikas principiem.
 
Ētikas komisija tika ievēlēta Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedru sapulcē šā gada 20.februārī, un tā turpmāk piemēros jauno maksātnespējas procesa administratoru profesionālās Ētikas kodeksu, kas kopš šā gada 1.marta ir saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem.
 
Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši akcentēts jautājums par maksātnespējas procesa administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu.
 
Sagatavošanas gaitā priekšlikumus Ētikas kodeksam sniedza Maksātnespējas administrācija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas Darba devēju konfederācija. 
 
Ētikas kodekss izstrādāts, ņemot vērā aktualitātes ētikas normu izpratnē un līdzšinējo ētikas normu piemērošanas praksi, labāko starptautisko praksi attiecībā uz ētikas normu pamatiem, kā arī radniecīgo tiesu varai piederošo profesiju ētikas principus.

Izmaiņas administratoru sertificēšanas jomā

01.03.2015 stājās spēkā virkne grozījumu maksātnespēju reglamentējošajos normatīvajos aktos, tostarp administratoru sertificēšanas jomā:

  • grozījumi Maksātnespējas likuma 14. un 17.pantā noteic jaunu sertificēšanas procesu - sertifikāta darbības apturēšana. Tāpat grozījumi Maksātnespējas likuma 17.pantā noteic jaunu sertifikāta darbības izbeigšanas gadījumu - ja administrators pieļāvis profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.
  • ar grozījumiem administratoru sertificēšanas noteikumos noteikta sertifikāta darbības apturēšanas kārtība un precizētas iesniegumu veidlapas pakalpojumu pieteikšanai.
  • grozījumi Administratoru asociācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī.   

Uzsākta faktu pārbaude par administratoru rīcību Ķemeru sanatorijas lietā

2015.gada 2.martā Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valde ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu par faktu pārbaudi saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par atsevišķu maksātnespējas procesa administratoru darbībām ar Ķemeru sanatorijas ārstnieciskā ūdens urbumiem un dūņu atradnes vietām.

Administratoru asociācijas valde ir pieprasījusi informāciju visiem publiski minētajiem maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī bijušajai maksātnespējas procesa administratorei Tatjanai Poņatovskai, un lūgusi sniegt viedokli par izskanējušajiem faktiem.

Administratoru asociācijas valde ir lūgusi administratorus sniegt informāciju līdz 2015.gada 9.martam. Pēc informācijas saņemšanas Administratoru asociācijas valde lems par saņemtās informācijas nodošanu izskatīšanai Ētikas komisijā.

Kopš 2015.gada 1.marta Administratoru asociācija ir tiesīga lemt par maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu, ja tiek rupji pārkāpts Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss. Turklāt ētikas kodekss, kas 2015.gada 20.februārī tika apstiprināts Administratoru asociācijas biedru sapulcē, no 1.marta ir saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Valdes loceklis Novicāns diskusijā par jauno Maksātnespējas likuma regulējumu

2015.gada 25.februārī Administratoru asociācijas valdes loceklis Kaspars Novicāns piedalījās žurnāla "Jurista Vārds" autoru un lasītāju tikšanās reizē, kas bija veltīta jaunajam Maksātnespējas likuma regulējumam.

Šeit varat noskatīties video no minētā pasākuma.  

drukāt >