Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2015.gada janvārim

Sadaļā "Apmācību centrs" pieejams 2015.gada janvāra kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns. Aicinām ar to iepazīties un savlaicīgi pieteikties apmācībām!

Administratoru asociācija apmāca policijas un prokuratūras speciālistus

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) Apmācību centrs šogad ir uzsācis Valsts policijas un prokuratūras speciālistu apmācību, lai ne tikai uzlabotu šo darbinieku zināšanas, bet arī sekmētu vienotu praksi Maksātnespējas likuma un citu normatīvo aktu piemērošanā maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu ietvaros.

Policijas un prokuratūras darbinieku apmācības ir uzsāktas, rodot kopīgu sapratni par nepieciešamību padziļināt maksātnespējas procesa lietu un sūdzību izskatīšanā iesaistīto speciālistu zināšanas, tādējādi uzlabojot maksātnespējas procesa norises efektivitāti.

Nodrošinot apmācības, Administratoru asociācija vēlas sniegt ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā maksātnespējas jomā.

Apmācību laikā policijas un prokuratūras darbinieki apgūst maksātnespējas likuma normas, kā arī civiltiesības un civilprocesa normas, kas attiecināmas uz tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesu. Tāpat apmācībās tiek sniegta detalizēta informācija par administratora tiesībām un pienākumiem maksātnespējas procesa laikā, ierobežojumiem administratora pienākumu pildīšanai, kā arī administratora atbildību.

Apmācībās piedalās kopumā 75 policijas un prokuratūras darbinieki no Rīgas un reģioniem.

Valdes priekšsēdētājs O.Cers konferencē aktualizē maksātnespējas procesa jautājumus

2014.gada 5.decembrī Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti rīkoja koncerenci par civilprocesa aktuāliem jautājumiem. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers konferencē aktualizēja tēmu "Maksātnespējas process civilprocesā". Ar O.Cera prezentāciju varat iepazīties šeit.

Administratoru asociācija iesniegusi priekšlikumus valdības rīcības plānam

Atbildot uz Tieslietu ministrijas aicinājumu tieslietu nozares nevalstiskajām organizācijām iesniegt priekšlikumus Tieslietu ministrijas Valdības rīcības plāna projekta sadaļai, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir sagatavojusi un iesniegusi Tieslietu ministrijā priekšlikumus par maksātnespējas jomas attīstību.

Vēstulē Tieslietu ministrijai Administratoru asociācija norāda, ka atbalsta nepieciešamību pilnveidot administratoru darbību un uzskata, ka administratoru uzraudzības stiprināšanai ir nepieciešamas kardinālas izmaiņas administratoru darbības tiesiskajā regulējumā, pārskatot gan tiesas, gan Maksātnespējas administrācijas kompetenci, kā arī pilnveidojot maksātnespējas procesa administratoru darbības regulējumu.

Administratoru asociācijas uzskata, ka ir nepieciešams mainīt administratora profesijas statusu, paredzot, ka administrators ir tiesu sistēmai piederīga persona, kas nav valsts amatpersona, un pārstāv brīvo profesiju. Administratoru iekļaušana tiesu sistēmai piederīgo personu vidū nozīmētu administratora profesijas regulējumu atbilstoši tiesu sistēmai raksturīgajiem principiem – vienota profesionālā pašpārvalde, vienoti darbības un ētikas standarti, kā arī tiesu sistēmai raksturīgā disciplināratbildība. Turklāt šādu izmaiņu ieviešana nodrošinātu vienotu juridisko profesiju attīstību un tiesu sistēmai piederīgo personu sistēmas izveidošanu.

Lai to īstenotu, Administratoru asociācija lūdz Valdības rīcības plānā iekļaut uzdevumu - izstrādāt speciālu administratoru profesiju regulējošu likumu, paredzot, ka maksātnespējas procesa administratori ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kā arī izveidojot maksātnespējas procesa administratoru pašpārvaldi.

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesu uzraudzību, ko šobrīd īsteno Maksātnespējas administrācija, Administratoru asociācija norāda, ka vienlaicīgas kreditora tiesību un uzraugošās iestādes funkciju veikšanas dēļ Maksātnespējas administrācija atrodas interešu konflikta situācijā. Turklāt vienlaikus administratoru darbības uzraudzību veic tiesa, tādēļ praksē nereti rodas gadījumi, kad ir grūti nošķirt Maksātnespējas administrācijas kompetenci administratora darbības kontrolēšanā un tiesas kompetenci administratora darbības uzraudzīšanā, ko apliecina arī Augstākās tiesas Senāta judikatūra.

Tādēļ, lai novērstu Maksātnespējas administrācijas atrašanos interešu konflikta situācijā un padarītu efektīvāku administratoru darbības uzraudzību, Administratoru asociācija ierosina pārskatīt Maksātnespējas administrācijas funkcijas un nodot administratoru darbības uzraudzību tiesas kompetencē.

Savukārt, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, Administratoru asociācija izsaka priekšlikumu Maksātnespējas administrācijas kompetencē nodot administratīvo pārkāpumu lietu maksātnespējas jomā pārkāpumu izskatīšanu un sodu uzlikšanu. Tādējādi arī Maksātnespējas administrācija tiktu iesaistīta maksātnespējas procesa norises veicināšanā, kā arī būtu tiesīga uzlikt administratīvos sodus visām maksātnespējas procesā iesaistītajām personām (parādniekiem, kreditoriem un administratoriem).

Tāpat Administratoru asociacija uzskata, ka Maksātnespējas administrācijas uzdevumos būtu iekļaujami jautājumi, kas saistīti ar maksātnespējas procesa finansēšanas nodrošināšanu – maksātnespējas procesa depozīta jautājumi, kā arī darbinieku prasījumu apmierināšanas jautājumi un kreditora tiesību īstenošana attiecībā uz tās piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kuri izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Tādēļ Administratoru asociācija rosina Valdības rīcības plānā iekļaut uzdevumu pārskatīt Maksātnespējas administrācijas kompetenci un nodot tās kompetencē administratīvo pārkāpumu maksātnespējas jomā izskatīšanu.

Papildus iepriekš minētajiem priekšlikumiem, Administratoru asociācija aicina Valdības rīcības plānā paredzēt arī specializētas tiesas izveidošanu, kas izskatītu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa lietas. Administratoru asociācija norāda, ka šobrīd tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa lietas izskata pirmās instances tiesa, kā rezultātā dažādās tiesās ir izveidojusies atšķirīga un pretrunīga tiesu prakse. Administratoru asociācija uzskata, ka procesa efektīvai norisei nepieciešams veicināt vienotas tiesu prakses izveidošanu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa lietās, turklāt specializētas tiesas izveide sniegtu arī tiesnešiem iespējas iegūt padziļinātas zināšanas ar maksātnespējas procesu saistītos jautājumos, tajā skaitā grāmatvedībā, finansēs, nodokļu jautājumos un ekonomikā.

Vienotas tiesu prakses veidošanās nolūkā, Administratoru asociācija rosina arī noteikt, ka visi tiesas nolēmumi maksātnespējas procesa lietās ir pārsūdzami.

Šobrīd ar maksātnespējas procesiem saistītos jautājumus izskata pirmās instances tiesa un tiesas nolēmumi nav pārsūdzami. Tā rezultātā ir izveidojusies pretrunīga tiesu prakse maksātnespējas procesa lietās, kas neveicina vienotu izpratni par Maksātnespējas likuma normu piemērošanu. Turklāt tiesas nolēmumu pārsūdzības iespējas paredzēšana novērstu arī šaubas par tiesas lēmuma nepareizību vai neobjektivitāti, jo pārsūdzības kārtībā lieta tiek izskatīta trīs tiesnešu sastāvā.

Visbeidzot, lai nodrošinātu efektīvu maksātnespējas procesa mērķu sasniegšanu, Administratoru asociācija lūdz Valdības rīcības plānā paredzēt uzdevumu pilnveidot parādnieka mantas atgūšanas procedūru, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi.

Administratoru asociācija uzskata, ka Maksātnespējas procesa regulējumam būtu jāaizsargā dzīvotspējīgi komersanti, taču vienlaikus tam jānodrošina komersantu, kuri nav dzīvotspējīgi un efektīvi, atsijāšana, un to rīcībā esošie aktīvi pēc iespējas ātrāk jāatgriež ekonomiskajā apritē. Izslēdzot faktiski maksātnespējīgos komersantus no aprites, tiktu uzlabota un stabilizēta uzņēmējdarbības vide, kā arī samazinātos komersanta ikdienas risks, ka potenciālais partneris ir faktiski maksātnespējīgs, tādēļ nespēs pildīt uzņemtās saistības.

Olavs Cers: Maksātnespējas administratori nokopj aizvadīto gadu "dzīru paliekas"

Šajos laikos maksātnespējas administratori nokopj dzīru paliekas, kas veidojušās ilgākā laikā, tostarp tā saucamajos treknajos gados, trešdienas rītā intervijā Latvijas Radio atzina Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

Pašlaik Latvijā ir ap 6000 maksātnespējas procesu, strādā 338 sertificēti administratori, bet sabiedrības viedoklis par šo nozari veidojas pēc dažiem skaļākiem procesiem, par kuriem kreditori pauduši neapmierinātību. Pēc tā nevar spriest par situāciju nozarē, uzsvēra Cers, norādot, ka iepriekšējo gadu "dzīru palieku" likvidēšana ir nepieciešama, lai atbrīvotu tautsaimniecību un ļautu ekonomiskajā apritē atgriezties gan juridiskajām, gan fiziskajām personām.

Maksātnespējas administratoru asociācija ir vērsusies Tieslietu ministrijā un Saeimā ar priekšlikumiem maksātnespējas administratoru darbības uzlabošanai. Iepriekš Saeimā pieņemtas plaši apspriestas likuma izmaiņas, kas maksātnespējas administratorus pielķidzina valsts amatpersonām.

Tāpat izmaiņas Maksātnespējas likumā paredz ieviest tā saucamo "nolikto atslēgu principu", kas būtu attiecināms uz tiem gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka mājoklis.

Avots: www.diena.lv

Aicinām uz pasākumu "Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana."

Informējam, ka kvalifikācijas pilnveides pasākuma "Pārlicienātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.", kas norisināsies 2014.gada 2. un 3.decembrī, grupā atlikušas dažas brīvas vietas. Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu un darba kārtību un pieteikties šeit!

Administratoru saimē uzņemti jauni kolēģi

Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru saimē 21.11.2014 uzņemti trīs jaunie kolēģi, kuri izpildīja visas sertificēšanas prasības un sekmīgi nokārtoja 02.10.2014 un 03.10.2014 kvalifikācijas eksāmenu.

Administratoru asociācijas izsniegtie sertifikāti.

Maksātnespējas reģistra informācija.

Administratoru asociācijas darba laiks svēktu dienās

Saistībā ar pārcelto darba dienu valsts svētku laikā, Administratoru asociācija pirmdien, 17.novembrī, nestrādās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Piecīgus svētkus!

Asociācijas ētikas kodekss turpmāk saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir uzsākusi darbu pie maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksa pilnveides, jo šis kodekss no 2015.gada 1.janvāra būs saistošs visiem profesijā strādājošajiem.
 
Atbilstoši pēdējiem grozījumiem „Maksātnespējas likumā”, no 2015.gada 1.janvāra par administratora profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu Administratoru asociācija būs tiesīga lemt par administratora sertifikāta izbeigšanu. Līdz šim Administratoru asociācijas izstrādātais profesionālās ētikas kodekss bija saistošs tikai asociācijas biedriem, turklāt tā normu pārkāpuma gadījumā Administratoru asociācijai nebija tiesību izbeigt administratora sertifikāta darbību, tādējādi aizliedzot personas turpmāku darbību profesijā.
 
„Uz šāda administratoru darbības uzraudzības instrumenta nepieciešamību esam vērsuši likumdevēja uzmanību jau sen, tādēļ esam ļoti gandarīti, ka tas beidzot tiks ieviests. Iespēja Administratoru asociācijai izskatīt profesionālās ētikas normu pārkāpumu gadījumus un lemt par soda piemērošanu visiem administratoriem ir gan tikai neliels, bet tomēr nozīmīgs solis uzraudzības sistēmas uzlabošanas virzienā,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, piebilstot, ka asociācijai ir padomā arī citi maksātnespējas administratoru uzraudzības uzlabošanas priekšlikumi.
 
Piemēram, Administratoru asociācija uzskata, ka profesijas attīstībai, tai skaitā maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības sistēmas uzlabošanai, nepieciešams mainīt maksātnespējas procesa administratora statusu, paredzot, ka administrators ir tiesu sistēmai piederīga persona. Administratoru iekļaušana tiesu sistēmai piederīgu personu lokā nozīmētu administratora profesijas regulējuma izstrādi atbilstoši tiesu sistēmai raksturīgiem principiem – vienota profesionālā pašpārvalde, vienoti darbības un ētikas standarti, kā arī tiesu sistēmai raksturīgā disciplināratbildība. Tādēļ Administratoru asociācija ir izstrādājusi Maksātnespējas procesa administratoru likumprojektu, paredzot izveidot administratoru profesionālu korporāciju (kolēģiju) kā pašpārvaldes publisko tiesību autonomu subjektu, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos administratorus, nostiprinot administratora tiesības, pienākumus, kā arī stiprinot administratora atbildību.
 
„Pretstatā šobrīd virzītajai reformai un sasteigtajiem lēmumiem, kas paredz pielīdzināt maksātnespējas procesa administratorus valsts amatpersonām, bet pēc būtības pilnīgi neko nerisina, Administratoru asociācijas piedāvājums ir reāls risinājums uzraudzības sistēmas maiņai, to būtiski uzlabojot. Administratoru asociācijas piedāvātais modelis ir balstīts uz sevi praksē labi pierādījušas sistēmas bāzes – zvērinātu advokātu kolēģijas darbības pamatprincipiem,” norāda Olavs Cers.
 
Šobrīd, lai tiktu ņemti vērā visu maksātnespējas procesā iesaistīto pušu priekšlikumi uzlabojumiem maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksā, tas ir nosūtīts Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē pārstāvētajām institūcijām un organizācijām – Tieslietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Latvijas Komercbanku asociācijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Ārvalstu investoru padomei Latvijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, kā arī Maksātnespējas administrācijai.
 
Tāpat Administratoru asociācija aicina ikvienu, kam ir konstruktīvi priekšlikumi administratoru profesionālās ētikas normu uzlabošanai, iesaistīties kodeksa apspriešanā un sniegt Administratoru asociācijai savu redzējumu.

Administratoru eksāmena rezultāti

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir apkopojis maksātnespējas procesa administratoru 02.10.2014 un 03.10.2014 eksāmena rezultātus.

Eksāmens bija pēdējais posms maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas procesā.

Eksāmenu kārtoja 18 pretendenti. 3 pretendenti ir izpildījuši visas sertifikācijas prasības un viņiem izsniedzams maksātnespējas procesa administratora sertifikāts.

Par sertifikāta izsniegšanu pretendentiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, paziņosim individuāli.

 

APLŪKOT EKSĀMENA REZULTĀTUS

 

 

drukāt >