Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Valdes loceklis Novicāns diskusijā par jauno Maksātnespējas likuma regulējumu

2015.gada 25.februārī Administratoru asociācijas valdes loceklis Kaspars Novicāns piedalījās žurnāla "Jurista Vārds" autoru un lasītāju tikšanās reizē, kas bija veltīta jaunajam Maksātnespējas likuma regulējumam.

Šeit varat noskatīties video no minētā pasākuma.  

Nākamnedēļ aicinām uz diviem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

Marta pirmajā nedēļā Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus uz diviem klavlifikācijas pilnveides pasākumiem.

2.martā notiks seminārs "Administratīvie pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības lietās", kuru vadīs Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns. Seminārā būs iespēja uzzināt par administratīvās atbildības un administratīvo sodu veidiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvajā regulējumā, par fiziskās personas, juridiskās personas, amatpersonas un valdes locekļa administratīvo atbildību, kā arī maksātnespējas procesa administratora atbildību. Tāpat semināra ietvaros tiks sniegts pārskats par tiesu praksi lietās par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu administratīvajiem pārkāpumiem.

Savukārt 3. un 4.martā norisināsies kvalifikācijas pilnveides pasākums "Prasme pārliecināt", kuru vadīs Mg. Psych., Mg. personālvadībā  Vineta Ikauniece – Ozoliņa, kura ir personāla trenere ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi klientu apkalpošanas, pārdošanas, vadītāju apmācības un personiskās izaugsmes treniņu vadīšanā. lektore ir sertificēts praktiskais psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.

Šī kvalifikācijas pilnveides pasākuma ietvaros dalībniekiem būs iespēja uzzināt pārliecināšanas komunikācijas likumus un sapratnes nodrošināšanas nosacījumus, kā arī apgūt argumentēšanas tehnikas un argumentu formulēšanu. Tāpat semināra dalībnieki varēs uzzināt efektīvus sevis vadīšanas un kontrolēšanas principus un iemācīties praktiski pielietot sarunas vadīšanas paņēmienus, kā arī citas pārliecināšanai svarīgas prasmes un tehnikas.

Semināra laikā pasniedzēja sniegs īsu teorētisko ieskatu visās minētajās tēmās, uzsvaru liekot uz praktiskiem vingrinājumiem, testiem, strukturētām diskusijām, kā arī lomu spēlēm un video atgriezeniskās saites analīzi.

Pietiekties abiem semināriem iespējams elektroniski vai izmantojot pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.

Aicinām iepazīties arī ar citiem martā plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, aplūkojot kalendāru šeit!

Administratori pieņem Ētikas kodeksu un norobežojas no ļaunprātīgajām maksātnespējām

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (Administratoru asociācija) turpmāk būs tiesīga lemt par maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu, ja tiks rupji pārkāpts Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss (Ētikas kodekss). Turklāt jaunais Ētikas kodekss no 1.marta būs saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem, kā to paredz grozījumi Maksātnespējas likumā.

“Šis ir vēsturisks lēmums maksātnespējas procesa administratoru vides sakārotošanai Latvijā, jo līdz šim Administratoru asociācijai šādu tiesību nebija. Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši akcentēts jautājums par maksātnespējas procesa administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu,” jauno Ētikas kodeksu komentēja Olavs Cers, Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs. 

“Pieņemot šo dokumentu, Administratoru asociācija vienlaicīgi vēlas norobežoties no maksātnespējas procesu izmantošanas ļaunprātīgiem mērķiem un izvairīšanās no saistību izpildes. Maksātnespējas procesa administratora profesionālajai darbībai ir jāvairo uzticība profesijai,” piebilda Cers.

Ētikas kodeksu apstiprināja Administratoru asociācijas biedru sapulcē 20.februārī. Tās laikā tika ievēlēta arī Ētikas komisija, kas turpmāk izskatīs sūdzības par iespējamiem maksātnespējas procesa administratoru pārkāpumiem, kā arī regulāri sniegs vērtējumu par jaunā Ētikas kodeksa piemērošanu un ieteikumus uzlabojumiem.

Ētikas komisijas sastāvs:
  • Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
  • Mareks Krūcis, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
  • Evita Ostrovska, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
  • Evija Novicāne, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
  • Kaspars Zeme, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
  • Valdis Ulmanis, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
  • Armands Rasa, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators,
  • Madara Volksone, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore,
  • Aigars Laizāns, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators.
Ētikas kodeksa izstrādi un maksātnespējas procesa administratoru atbildību par ētikas normu neievērošanu no 2015.gada 1.marta paredz Saeimā pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā. Sagatavošanas gaitā priekšlikumus Ētikas kodeksam sniedza Maksātnespējas administrācija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas Darba devēju konfederācija. Ētikas kodekss izstrādāts, ņemot vērā aktualitātes ētikas normu izpratnē un līdzšinējo ētikas normu piemērošanas praksi, labāko starptautisko praksi attiecībā uz ētikas normu pamatiem, kā arī radniecīgo tiesu varai piederošo profesiju ētikas principus. 

Ar pilnu Ētikas kodeksa tekstu iespējams iepazīties Administratoru asociācijas interneta vietnē www.administratori.lv sadaļā "Par biedrību - Pamatdokumenti".

Secinājumi par MNA 2014.gada uzraudzības ziņojumu

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija), izanalizējot Maksātnespējas administrācijas publiskoto pārskatu par uzraudzības darba rezultātiem 2014.gadā, vērsīs biedru uzmanību uz uzraudzības iestādes konstatētajiem pārkāpumiem un aicinās turpmāk nepieļaut pārkāpumus maksātnespējas procesu īstenošanā.

Administratoru asociācija norāda, ka Maksātnespējas administrācijas publiskotais ziņojums satur informāciju, kas būs vērtīga Administratoru asociācijas darbā pie organizācijas biedru darba uzlabošanas, tomēr vēlas vērst uzmanību uz to, ka ziņojumā diemžēl nav atrodama informācija par Maksātnespējas administrācijas veikto uzraudzības darbu 2014.gadā plašu publicitāti iemantojušo strīdīgo procesu ietvaros. Administratoru asociācija norāda, ka būtu lietderīgi uzzināt uzraugošās iestādes viedokli un secinājumus par to maksātnespējas procesa administratoru darbu, par kuriem publiski savu nostāju pauduši mediji un atsevišķi procesos iesaistītie kreditori.

Administratoru asociācija kopumā atzinīgi vērtē savu biedru darbu maksātnespējas procesos, jo uzraugošās iestādes ziņojumā atrodami tikai deviņu biedru uzvārdi, turklāt tikai par pieciem no pieminētajiem ticis iesniegts tiesā pieteikums par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespēja procesā (t.sk. 1 pieteikums noraidīts, 1 - atsaukts). 

Izvērtējot uzraudzības ziņojumā sniegto informāciju, Administratoru asociācija konstatēja, ka no 2014.gadā iesniegtajiem 226 pieteikumiem tiesā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespējas procesā, tikai 26 pieteikumi saistīti ar Maksātnespējas administrācijas konstatētiem pārkāpumiem 12 administratoru darbā. No tiem septiņiem administratoriem 2014.-2015.gadā Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs ir izbeidzis sertifikāta darbību.

Statistikā par tiesā iesniegtajiem pieteikumiem par administratoru atcelšanu no pienākumu pildīšanas iekļauta arī informācija par citiem likumā paredzētajiem gadījumiem, kuros Maksātnespējas administrācijai ir pienākums šādus pieteikumus tiesā iesniegt, piemēram, ja administrators nav iesniedzis iesniegumu atkārtotai sertifikācijai, tādējādi pārtraucot darbu profesijā.

Administratoru asociācija, kas apvieno 228 maksātnespējas procesa administratorus, lūgs Maksātnespējas administrāciju sniegt plašāku informāciju par biedru pārkāpumu būtību, lai analizētu situāciju un novērstu turpmāku pārkāpumu pieļaušanu. 

Tāpat, ņemot vērā uzraudzības pārskatā apkopoto informāciju, Administratoru asociācija aicinās biedrus uzlabot komunikāciju ar Maksātnespējas administrāciju, jo nav pieļaujama situācija, kad administrators nesadarbojas ar uzraugošo iestādi.

Aicinām uz semināru "Prasme pārliecināt"

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz vērtīgu kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Prasme pārliecināt", kas norisināsies 3. un 4.martā.

Seminārā būs iespēja uzzināt pārliecināšanas komunikācijas likumus un sapratnes nodrošināšanas nosacījumus, kā arī apgūt argumentēšanas tehnikas un argumentu formulēšanu.

Tāpat semināra dalībnieki varēs uzzināt efektīvus sevis vadīšanas un kontrolēšanas principus un iemācīties praktiski pielietot sarunas vadīšanas paņēmienus, kā arī citas pārliecināšanai svarīgas prasmes un tehnikas.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīs Mg. Psych., Mg. Personālvadībā Vineta Ikauniece – Ozoliņa, kura ir personāla trenere ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi pārdošanas, klientu apkalpošanas, vadītāju apmācības un personiskās izaugsmes treniņu vadīšanā. Vineta Ikauniece – Ozoliņa ir sertificēts praktiskais psihologs un akmeologs - speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā. 

Semināra laikā pasniedzēja sniegs īsu teorētisko ieskatu visās minētajās tēmās, uzsvaru liekot uz praktiskiem vingrinājumiem, testiem, strukturētām diskusijām, kā arī lomu spēlēm un video atgriezeniskās saites analīzi. 

Kvalifikācijas pilnveides pasākums notiks divu dienu garumā, 3. un 4.martā, no plkst. 9:30 līdz plkst. 17:00.

DARBA KĀRTĪBA

Pietiekties elektroniski vai izmantojot pieteikuma veidlapu iespējams šeit.

Aicinām iepazīties arī ar citiem februārī un martā plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, aplūkojot kalendāru šeit!

Administratoru asociācija gatava apliecināt pašdisciplīnu atbilstošu pilnvaru gadījumā

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) ir gatava apliecināt pašdisciplīnu, tādēļ aicina tieslietu ministru piešķirt nepieciešamās tiesības un pilnvaras, nostiprinot tās Maksātnespējas likumā.

Administratoru asociācija norāda, ka pašdisciplīnas apliecināšanai, uz ko aicina tieslietu ministrs, ir nepieciešamas atbilstošas likumā nostiprinātas tiesības un pilnvaras, piemēram, saņemt un apstrādāt informāciju par visu maksātnespējas procesa administratoru darbību, tai skaitā iesniegtajām sūdzībām, kā arī procesu īstenošanas pārskatiem.

Administratoru asociācija uzsver, ka pašdisciplīnu nav iespējams apliecināt, ja nav dotas tiesības uzraudzīt visu maksātnespējas administratoru darbu. Administratoru asociācijai šobrīd nav tiesību iepazīties ar sūdzībām par administratoriem, kā arī sodīt administratorus pārkāpumu gadījumā.

„Kopš profesijas dibināšanas uzraudzības funkcija ir valsts iestādes – Maksātnespējas administrācijas – rokās, un, kā redzams, tagad visi ir neapmierināti. Arī mēs neesam apmierināti ar profesijas regulējumu, bet mūsu rokas ir sasietas,” norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

Viņš uzskata, ka vairāk kā desmit gadi, kopš Maksātnespēja administrācija īsteno ne tikai administratoru, bet arī maksātnespējas procesu īstenošanas uzraudzību, ir pietiekami ilgs laiks, lai saprastu, ka sistēma funkcionē vāji. „Kopš uzraudzības sistēmas izveides faktiski nav darīts gandrīz nekas, lai ietu laikam līdzi un ieviestu uzlabojumus, stingrākus un saprātīgus uzraudzības nosacījumus,” piebilst O.Cers.

Administratoru asociācija uzskata, ka tieslietu ministra aicinājums apliecināt pašdisciplīnu, vienlaikus plānojot atņemt jebkādas iespējas to izdarīt, ir neizprotams un nav izpildāms. „Ministra vārdi šobrīd ir pretrunā ar darbiem,” norāda O.Cers.

Viņš akcentē, ka apliecinājums Administratoru asociācijas spējai kvalitatīvi veikt uzticētās funkcijas ir maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācība, eksaminācija un sertificēšana. Kopš 2009.gada, kad Administratoru asociācija uzsāka sertificēšanas funkcijas īstenošanu, pārņemot to no Maksātnespējas administrācijas, nevienam šajā laika posmā sertificētam administratoram nav izbeigta sertifikāta darbība pārkāpumu dēļ.

„Mērķis ir sasniegts – jaunie maksātnespējas procesa administratori ir labāk apmācīti un kvalitatīvāk veic maksātnespējas procesa administratora funkcijas,” norāda O.Cers.

Tieslietu ministrs atsakās no iecerētās reformas maksātnespējas jomā

Atbilstoši tieslietu ministra Dzintara Rasnača sacītajam Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē, kas norisinājās 2015.gada 12.februārī, secināms, ka ministrs atsakās no savas iecerētās reformas maksātnespējas jomā, uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

„Ministrs 100 dienas uzturēja intrigu par to, ka viņš iecerējis kardinālas pārmaiņas un uzlabojumus maksātnespējas nozarē, taču pēkšņi ir mainījis savas domas un faktiski pateicis, ka maksātnespējas nozares sakārtošanai nepievērsīsies, jo atbalsta Saeimā jau 2014.gada janvārī iesniegtos priekšlikumus,” norāda O.Cers.

Administratoru asociācija pauž neizpratni par to, ka ministrs savas domas mainījis pāris dienu laikā, jo vēl 2015.gada 10.februāra žurnālā „Jurista Vārds” plaši izklāsta savu redzējumu un ieceres attiecībā uz maksātnespējas nozares turpmāko attīstību, piemēram, pašpārvaldes stiprināšanu un statusa maiņu administratoriem.

„Ministrs ir augstākā valsts amatpersona, kura lemj par tiesību politikas attīstību un no kura tiek sagaidīta argumentēta un saprotama nozares attīstības stratēģija un konkrēts plāns. Ministra domas nedrīkst krasi mainīties katru dienu – tas ir nenopietni un neprofesionāli, turklāt rodas jautājums, kas ir noticis šo pāris dienu laikā, lai ministrs atteiktos no savas pozīcijas, kas aktīvi tika pausta trīs mēnešu garumā?”, norāda Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs.

O.Cers akcentē, ka reformas maksātnespējas nozarē ir ļoti nepieciešamas, un par konkrētiem juridiskiem risinājumiem ir jādiskutē plašā ekspertu lokā.

Pāragra administratoru pielīdzināšana valsts amatpersonām var radīt zaudējumus valstij

„Ja Maksātnespējas likuma norma par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem stāsies spēkā pirms Satversmes tiesas lēmuma par tās atbilstību pamatlikumam, valstij var nākties segt radītos zaudējumus,” norāda Latvijas Sertificēto Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācijas) valdes priekšsēdētājs Olavs Cers.

O.Cers norāda, ka zaudējumi tiks radīti administratoriem, kuri būs spiesti 1.jūlijā atteikties no saimnieciskās darbības veikšanas vai darba citās jomās, piemēram, advokatūras, darba juridisko vai nodokļu konsultāciju birojos vai citos uzņēmumos, jo to aizliegs valsts amatpersonas statuss. Viņš paredz, ka zaudējumu kompensāciju pieprasījumu būs daudz, jo, ņemot vērā ienākumu neregularitāti un neparedzamību administratora profesijā, vairums maksātnespējas procesa administratoru papildus strādā arī citur.

 „Ja Satversmes tiesa atzīs valsts amatpersonas statusa noteikšanas neatbilstību Satversmei un pirms tam radītie ierobežojumi būs stājušies spēkā, zaudējumus nāksies kompensēt valstij,” norāda O.Cers, piebilstot, ka pilnībā nav skaidrs arī tas, ko darīt šādā situācijā tiem administratoriem, kuri izlems nevis atteikties no darba citās jomās, bet gan noliks maksātnespējas procesa administratoru sertifikātu. „Viņi būs zaudējuši sertifikātus, kuru iegūšanai un uzturēšanai ir ieguldīti prāvi līdzekļi. Tie būs reāli radīti zaudējumi, kurus būs jākompensē valsti, kas šādu pretlikumīgu sistēmu ieviesa,” pauž Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs.

O.Cers norāda, ka vēl viens nopietns signāls šo grozījumu spēkā stāšanās atlikšanai un pārskatīšanai ir arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes aktualizētie „brāķi” Maksātnespējas likuma grozījumos, piemēram, attiecībā uz noilguma termiņa noteikšanu fiziskām personām, kas tiks attiecināts arī uz prasījumiem par uzturlīdzekļu piedziņu bērniem, tostarp arī līdzekļiem, kas izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Šādas normas ieviešana radīs nopietnus zaudējumus valstij, jo līdzekļi fondā nekad netiks atmaksāti.

Prakstiskā informācijas aizsardzība. Drošības riski un risinājumi.

Administratoru asociācijas Apmācību centrs aicina uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Prakstiskā informācijas aizsardzība. Drošības riski un risinājumi.", kas notiks 10.februārī plkst. 10:00. Pasniedzējs - Raimonds Rullis, informācijas drošības pārvaldības sistēmu un kvalitātes vadības sistēmu auditors, vairāk nekā 20 gadu pieredze IT infrastruktūras un modernizācijas projektu vadībā, kvalitātes pārvaldības un informācijas drošības pārvaldības sistēmu ieviešanā, IT drošības konsultāciju sniegšanā. Ar darba kārtību iespējams iepazīties šeit.

Aicinām iepazīties un savlaicīgi pieteikties arī citiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem! Kalendārs februārim un martam aplūkojams šeit.

Izbeigta sertifikātu darbība

06.02.2015 izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00077 darbība Ervīnam Polim un 09.02.2015 izbeigta maksātnespejas procesa administratora sertifikāta Nr.00360 darbība Egonam Baltgailim.

Administratoru asociācija veic atbilstošu ierakstu sertifikātu reģistrā un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 18.panta otrās daļas noteikumiem nodrošina ziņu pieejamību  atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.

drukāt >