Sākums>Par biedrību>Aktualitātes

Kontaktinformācija

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa
administratoru asociācija
Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010
Tālrunis sekretariātam: 67814250
Fakss: 67814251
E-pasts: administratori(at)administratori.lv

Darba laiks

pirmdien-piektdien 9.00 – 17.00

Rekvizīti

Reģ. Nr.: 40008073746
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV33HABA0551004540963


Kā mūs atrast >

Aktualitātes

Papildināts jūnija kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns

Administratoru asociācijas Apmācību centrs jūnijā aicina uz vairākiem interesantiem un profesionālajā darbībā noderīgiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem:

 • 2.jūnijā „Administratīvo pārkāpumu lietvedība”;
 • 4.jūnijā „Intensīvā lietišķā angļu valoda” (turpinājums);
 • 11.jūnijā „Tiesiskās aizsardzības procesa aktuālās problēmas”;
 • 17.jūnijā „Valdes atbildība par dokumentu nenodošanu. Debitoru parādu novērtēšana.”;
 • 18. un 19.jūnijā „Sarunas kā darba instruments. Prasme pārliecināt.”.

Ar jūnija apmācību plānu un detalizētu informāciju par kvalifikācijas pilnveides pasākumiem varat iepazīties sadaļā „Apmācību centrs” (tiešā saite).

Pieteikšanās elektroniski šeit.

Līdz 2016.gada 1.janvārim atlikta valsts amatpersonas statusa ieviešana

Informējam, ka 2015.gada 21.maijā Saeima ir pieņēmusi lēmumu līdz 2016.gada 1.janvērim atlikt valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem.

10 mīti un patiesības par maksātnespējas procesa administratoriem

Lai kliedētu virkni sabiedrībā pastāvošo mītu par maksātnespējas procesa administratoriem un viņu darbu, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija apkopojusi biežāk izskanējušos apgalvojumus un sniedz atbildes par reālo situāciju un faktiem atbilstoši šobrīd spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam.
 
1) Administratoru darbība ir necaurspīdīga.
 
Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. Maksātnespējas procesa administrators par savu darbību katrā maksātnespējas procesā, tajā skaitā par procesa izmaksām un savu atlīdzību, iesniedz ceturkšņa pārskatus valsts iestādei „Maksātnespējas administrācija”. Par pārskatu neiesniegšanu likumā paredzēts sods, ko minētā iestāde skrupulozi arī piemēro. Savukārt par saviem ienākumiem administrators iesniedz gada pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam kā pašnodarbināta persona. Līdz ar to valsts rīcībā ir pieejama informācija gan par administratora darbību katrā maksātnespējas procesā, gan viņa kopējiem ienākumiem, praktizējot maksātnespējas procesa administratora profesijā. Turklāt jebkurš administratora lēmums vai rīcība ir pārsūdzami vai nu Maksātnespējas administrācijā, vai tiesā, un to personu loks, kas saskaņā ar likumu ir tiesīgas iesniegt sūdzības, ir ļoti plašs. 
 
2) Administratori regulāri pārkāpj interešu konflikta situāciju regulējumu.

Atbilstoši statistikai, kas ir arī Maksātnespējas administrācijas un Tieslietu ministrijas rīcībā, kopš 2009.gada tikai divos gadījumos tiesa atzinusi administratora personīgo ieinteresētību jeb interešu konflikta situācijas pastāvēšanu, kā rezultātā administrators ticis atcelts no maksātnespējas procesa administrēšanas, kā arī izbeigta administratora sertifikāta darbība. 
Kopumā kopš 2009.gada 1.janvāra Administratoru asociācijas Sertifikācijas centrs  ir izbeidzis 68 sertifikātu darbību. No tiem:
 • 32 administratori nav vēlējušies pagarināt sertifikātu atkārtotas sertificēšanas ietvaros;
 • 11 administratoriem konstatēti nepietiekami atkārtotai sertificēšanai nepieciešamie rādītāji; 
 • pieci administratori paši lūguši izbeigt sava sertifikāta darbību; 
 • pieci administratoriem konstatēts ierobežojums - sodāmība vai izbeigts kriminālprocess uz personu nereabilitējoša pamata; 
 • divu administratoru nāves gadījumā; 
 • 13 administratoriem par maksātnespējas procesu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, tajā skaitā par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. No šiem 13 tikai divi administratori ar tiesas lēmumu ir atcelti no procesiem, jo konstatēta administratora personiska ieinteresētība.

Administratoru asociācija izbeigusi sertifikātus trim maksātnespējas procesa administratoriem

Lai nodrošinātu, ka maksātnespējas procesa administratoru profesijā darbojas tikai godprātīgas personas, kā arī izslēgtu neatbilstošu personu iespējas turpināt praktizēt profesijā, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija (turpmāk – Administratoru asociācija) šā gada pirmajos mēnešos par sistemātiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem un administratora pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu maksātnespējas procesos izbeigusi sertifikātu darbību trim maksātnespējas procesa administratoriem. 
 
Administratoru asociācijas Sertifikācijas centra vadītāja Inese Aleksejuka informē, ka konkrētajos gadījumos atbilstoši tiesas konstatētajam administratoru pārkāpumi radījuši neatgriezenisku kaitējumu maksātnespējas procesu efektivitātei un uzticamībai, tādēļ nav pieļaujams, ka šādus pārkāpumus izdarījušas personas turpina praktizēt maksātnespējas procesa administratora profesijā. I.Aleksejuka norāda, ka sertifikāta darbības izbeigšana ir galējs piespiedu līdzeklis gadījumos, kad administrators sistemātiski nenodrošina maksātnespējas procesa regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
 
Sertifikāta darbība izbeigta Ervīnam Polim, Lindai Zvaigznekalnei un Sergejam Ivanovam. 
 
Ervīnam Polim sertifikāta darbība izbeigta saistībā ar normatīvo aktu prasību neievērošanu un ļaunprātīgu savu pilnvaru izmantošanu kādā fiziskās personas maksātnespējas procesā, novilcinot kreditoram pienākošos līdzekļu izmaksu un liedzot fiziskajai personai īstenot savas tiesības. Tādēļ E.Polis, ņemot vērā viņa neattaisnojamo bezdarbību un radīto neatgriezenisko kaitējumu, ar tiesas lēmumu tika atcelts no maksātnespējas procesa, kas šajā gadījumā kalpoja par pamatu sertifikāta darbības izbeigšanai. 
 
Savukārt Linda Zvaigznekalne par pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem pēdējo divu sertifikāta darbības gadu laikā ar tiesas lēmumu atcelta no trim maksātnespējas procesiem. Vienā maksātnespējas procesā L.Zvaigznekalne bija vilcinājusi bankrota procedūras pabeigšanu un parādnieka saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu. Maksātnespējas administrācija un tiesa vairākkārt konstatējusi L.Zvaigznekalnes sistemātiskus normatīvo aktu prasību pārkāpumus, kavējot maksātnespējas procesu norisi un uzraudzību, kā arī nenodrošinot likumā noteikto mērķu īstenošanu savā lietvedībā esošajos maksātnespējas procesos.
 
Sergejam Ivanovam sertifikāta darbība izbeigta, pamatojoties uz apstākli, ka tiesa atcēlusi viņu no pienākumu pildīšanas saistībā ar ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu kādā juridiskas personas maksātnespējas procesā. Tiesa konstatēja administratora personisku ieinteresētību un interešu konflikta situāciju, kas radīja pamatotas šaubas par objektivitāti. Tāpat tiesa konstatēja administratoram piešķirto pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu šajā maksātnespējas procesā. Administrators bija panācis savas atlīdzības noteikšanu 80 procentu apmērā no atgūtās mantas, ko tiesa konkrētajā gadījumā atzina par pretēju Maksātnespējas likuma mērķim. Tāpat tiesa atzina, ka kreditori tikuši apzināti maldināti par patieso atlīdzības apmēru un ka administrators apzināti radījis situāciju, kurā maksātnespējas procesā iesaistītās personas netiek informētas par tā norisi. 
 
Saskaņā ar Maksātnespējas likumu administratora sertifikāta darbību izbeidz, ja tiesa ir atcēlusi administratoru, konstatējot ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu. Lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt, ja pēdējo divu sertifikāta darbības gadu laikā tiesa par normatīvo aktu pārkāpumiem ir divas reizes atcēlusi administratoru no viņa pienākumu pildīšanās. Tāpat kopš šā gada 1.marta lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt, ja administrators pieļāvis administratoru profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.
Šobrīd maksātnespējas procesa administratora profesijā praktizē 333 personas, savukārt atbilstoši maksātnespējas reģistra datiem šobrīd Latvijā ir ap 6000 aktīvu maksātnespējas procesu.

JAUNUMS - Juridisko personu maksātnespējas ekonomiskie aspekti

Š.g. 26.maijā pirmo reizi Administratoru asociācijas Apmācību centrā notiks kvalifikācijas pilnveides pasākums "Juridisko personu maksātnespējas ekonomiskie aspekti". Semināru vadīs sertificēta praktizējoša tiesu eksperte ar specializāciju grāmatvedības tiesu ekspertīzē Jūlija Liodorova, kura jau kopš 2004.gada praktizē Valsts policijas Ekspertīžu centrā.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumā tiks aplūkoti šādi jautājumi:

 1. Maksātnespējas definīcija Latvijā un citās valstīs.
 2. Atšķirība starp maksātnespēju un bankrotu.
 3. Ekonomistu pētījumi maksātnespējas noteikšanā un prognozēšanā.
 4. Starptautiski atzītie maksātnespēju raksturojošie rādītāji.
 5. Maksātspējas analīze pēc finanšu pārskatiem (praktiskais uzdevums).
 6. Specifika maksātnespējīgo uzņēmumu grāmatvedībā un gada pārskatu sastādīšanā.
 7. Maksātnespējīgo uzņēmumu aktīvu, saistību un dokumentācijas apzināšana un pārņemšana.
 8. Tīšās maksātnespējas pazīmes un atklāšanas algoritms.
 9. Maksātnespējas cēloņu noteikšana (praktiskais uzdevums). 
Semināra norises laiks: 26.maijā no plkst. 12:30 līdz plkst. 17:30. 
 
Pieteikšanās semināram elektoniski šeit.
 
Ar citiem maijā un jūnijā plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem varat iepazīties šeit.

Par valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem

2015.gada 12.maijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā tika skatīts jautājums par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsta amatpersonu darbībā” panta, kas atzīst administratorus par valsts amatpersonām, spēkā stāšanās atlikšanu uz 2016.gada 1.janvāri.

Komisijas deputāti ar balsu vairākumu nolēma atlikt minētās normas spēkā stāšanos līdz 2016.gada 1.janvārim. 
 
Savukārt Tieslietu ministrs šodien izplatījis paziņojumu (skatīt šeit), ar kuru aicina Saeimu neatlikt maksātnespējas administratoru profesijas reformu.
 
Atgādinām, ka Administratoru asociācija neatbalsta valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem.

Iepriekš minēto likumprojektu ar Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas atbalstītu priekšlikumu par termiņa atlikšanu paredzēts virzīt pieņemšanai Saeimas plenārsēdē.

Papildināts kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns maijam

Aicinām iepazīties ar kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu maijam un savlaicīgi pieteikties dalībai Jūs interesējošajos semināros.

Aopmācību plāns aplūkojams šeit.

Aicinām uz semināru par pirmpirkuma tiesībām

Ceturtdien, 30.aprīlī, no plkst. 12:00 līdz 17:00 notiks kvalifikācijas pilnveides pasākums par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, to konkurenci un aktuālajām problēmām, kā arī pirmtiesībām pirkt lauksaimniecības produktu ražotāja mantu maksātnespējas procesā.
 
Kvalifikācijas pilnveides pasākumā zvērināta advokāta palīgs ZAB LAWIN nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupā Henrijs Niedra stāstīs par pirmpirkuma tiesībām un to veidiem, normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas pirmpirkuma tiesības, pirmpirkuma tiesību konkurenci un aktuālajām problēmām, pirmpirkuma tiesību piedāvāšanas un izlietošanas kārtību, kā arī aizskarto pirmpirkuma tiesību aizsardzību.
 
Savukārt zvērināts advokāts un sertificēts maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns iepazīstinās dalībniekus ar īpatnību maksātnespējas procesā - pirmtiesībām pirkt lauksaimniecības produktu ražotāja mantu maksātnespējas procesā.
 
Aicinām reģistrēties šim kvalifikācijas pilnveides pasākumam šeit.
 
Ar kvalifikācijas pilnveides pasākumu kalendāru maijam un jūnijam iespējams iepazīties šeit.

Saeima palaidusi garām iespēju uzsākt diskusiju par plašu profesijas reformu

Šodien, 23.aprīlī, Saeimai noraidot likumprojektu „Maksātnespējas procesa administratoru likums”, ir palaista garām iespēja uzsākt plašu diskusiju par maksātnespējas procesa administratoru profesijas vietu tiesību sistēmā un atbilstošu tiesisko regulējumu profesijas attīstības nodrošināšanai. Tā uzskata Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk – Administratoru asociācija) valdes priekšsēdētājs Olavs Cers, paužot nožēlu par lēmumpieņēmēju izvairīšanos no starptautiskajai praksei atbilstoša tiesiskā regulējuma ieviešanas Latvijā.

Atbilstoši Valsts kontroles uzdevumā veikta pētījuma „Maksātnespējas sistēmu salīdzināšana Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Čehijā” secinājumiem tikai Latvijā maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību neveic nevalstiska profesionālā organizācija, kā arī tikai Latvijā administratoriem ir valsts amatpersonas statuss.

„Līdz ar šī likumprojekta apspriešanu būtu bijusi arī iespēja uzsākt īstenot tieslietu ministra Dzintara Rasnača piedāvājumu, proti, virzību uz stipru maksātnespējas procesa administratoru pašpārvaldi, kas rūpējas par profesijas attīstību un īsteno efektīvu uzraudzību līdzīgi kā tas ir citās juridiskajās profesijās Latvijā, ” norāda O.Cers.

Administratoru asociācija atgādina, ka atbilstoši Valsts kontroles revīzijas secinājumiem, priekšlikumi maksātnespējas nozares tiesiskajam regulējumam nav pamatoti ar esošo problēmu sistemātisku izvērtējumu, kā arī pirms būtisku izmaiņu veikšanas tiesiskajā regulējumā, nav izvērtēta piedāvāto problēmu risinājumu ietekme uz maksātnespējas jomas tālāko attīstību.

„Šodienas Saeimas deputātu balsojums liek domāt, ka visas Tieslietu ministrijas un likumdevēja cerības par nozares sakārtošanu liktas uz valsts amatpersonas statusa piešķiršanu maksātnespējas administratoriem, tomēr Administratoru asociācijas izvērtējums liecina, ka problēmu skaits maksātnespējas procesos ar to tikai pieaugs. Plāksnītes nomaiņa pie saplaisājušas ēkas neko neatrisina ,” piebilst O.Cers.

Precizēta norises vieta kvalifikācijas pilnveides pasākumiem

Administratoru asociācijas Apmācību centrs informē, ka 17.aprīlī plānotais kvalifikācijas pilnveides pasākums "Ģimenes maksātnespēja" un 27.aprīlī plānotais kvalifikācijas pilnveides pasākums "Trešo personu problemātika maksātnespējas procesos" notiks Administratoru asociācijas telpās Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā.  

drukāt >